Đại hội đồng cổ đông

Công bố hợp đồng vay vốn đầu tư dự án nâng công suất mỏ than Na Dương

1064-CMV-TKTCT_1 CONG BO HOP DONG VAY VON DU AN NANG CONG SUAT MO THAN NA DUONGTải xuống

Thông báo chốt danh sách NSH chứng khoán MVB để chi trả cổ tức năm 2019

1029-CMV-TKTCT CHOT DANH SACH NSH CHUNG KHOAN MVB CHI TRA CO TUC NAM 2019Tải xuống

VVMI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 20/5/2020, tại trụ sở Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc ...

Công bố thông tin bầu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.

CONG BO THONG TIN BAU CHU TICH HDQT TCT NHIEM KY 2020-2025Tải xuống

Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2020 MVBTải xuống NGHI QUYET DHDCD THUONG NIEN NAM 2020 MVBTải xuống

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách các ứng viên

02-2020-QC-DHDCD_1 QUY CHE BAU CU THANH VIEN HDQT-BKS NHIEM KY 2020-2025 TCT CNM VIET BACTải xuống BA NGUYEN THI LICH UVBKSTải xuống BA NGUYEN THI LUONG ANH UVBKS Tải xuống ONG LE XUAN NGOI UVBKS Tải xuống ONG DANG VAN TUNG UVHĐQTTải xuống ONG LE QUANG BINH UVHĐQT Tải xuống ONG TRAN HAI BINH UVHĐQT Tải xuống ONG TRINH HONG ...

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN