Ban lãnh đạo điều hành

• HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

1 Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT
2 Trần Hải Bình Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3 Đặng Văn Tùng Thành viên chuyên trách
4 Vũ Đình Lên Thành viên HĐQT
5 Vũ Minh Tân Thành viên HĐQT

• BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY

1 Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng Ban Kiểm soát
2 Lê Xuân Ngợi Thành viên
3 Nguyễn Thị Lịch Thành viên

• BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

1 Trần Hải Bình Tổng Giám đốc
2 Vũ Đình Lên Phó Tổng Giám đốc
3 Ngô Ngọc Sơn Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Minh Tân Phó Tổng Giám đốc
5 Trịnh Hồng Ngân Phó Tổng Giám đốc
6 Lương Xuân Quang Kế toán trưởng

• CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY

1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch
2 Lê Chí Lộc Phó Chủ tịch

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN