Báo cáo tài chính

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2020 MVB

760.CMV-KTTKTC GIAI TRINH NGUYEN NHA LOI NHUAN SAU THUE MVB QUY I NAM 2020Tải xuống BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT MVB QUY I NAM 2020Tải xuống 760.CMV-KTTKTC GIAI TRINH NGUYEN NHA LOI NHUAN SAU THUE MVB QUY I NAM 2020Tải xuống

Báo cáo thường niên năm 2019 Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

BCTN2019MVBTải xuống

Báo cáo tài chính Mỏ việt bắc năm 2019 sau kiểm toán

BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-MVB-NAM-2019-SAU-KIEM-TOAN.PDFTải xuống BAO-CAO-TAI-CHINH-MVB-CONG-TY-ME-NAM-2019-SAU-KIEM-TOAN.PDFTải xuống 366-CMV-KTTKTC_1-GIAI-TRINH-NGUYEN-NHA-LOI-NHUAN-SAU-THUE-BCTC-NAM-2019-SAU-KIEM-TOANTải xuống

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY NĂM 2019

BAO-CAO-TAI-CHINH-MVB-CONG-TY-ME-NAM-2019-TRUOC-KIEM-TOANTải xuống BAO-CAO-TAI-CHINH-HOP-NHAT-MVB-NAM-2019-TRUOC-KIEM-TOANTải xuống GIAI-TRINH-NGUYEN-NHAN-LOI-NHUAN-SAU-THUE-BCTC-NAM-2019-MVBTải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ 6 tháng năm 2019

Tải xuống

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019 – Công ty mẹ

Tải xuống

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN