Khẳng định vai trò lãnh đạo tiên phong

Thuỳ Linh

Có thể nói, những năm qua, để Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP từng bước vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong sản xuất kinh doanh có vai trò hạt nhân lãnh đạo quan trọng, kịp thời của Đảng uỷ Tổng công ty. Đặc biệt, tháng 11/2019, Đảng bộ Tổng công ty được chuyển giao từ Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV – Đây sẽ là bước chuyển quan trọng để Đảng uỷ Tổng công ty có “kim chỉ nam” xuyên suốt lãnh đạo Đảng bộ vững mạnh toàn diện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên cùng với Nghị quyết đúng và trúng của Đảng uỷ Tổng công ty ngay từ đầu năm, do đó dù gặp phải không ít khó khăn trong năm qua nhưng Đảng uỷ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã lãnh chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng được đề ra trong Nghị quyết số 07 ngày 14/01/2019 của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019; các chỉ tiêu chủ yếu như: doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động đều tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm trước.

Theo đồng chí Trần Hải Bình – Bí thư Đảng uỷ – Tổng Giám đốc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc, những yếu tố giúp đơn vị có được kết quả đó bên cạnh việc Đảng uỷ Tổng công ty đã đề ra chủ trương, nghị quyết đúng để tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, rất quan trọng còn là tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ và người lao động trong toàn Tổng công ty cùng khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ nên đã huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng công ty cũng đã tận dụng được cơ hội, nắm bắt tốt diễn biến thị trường tiêu thụ than và xi măng để điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao; tích cực đổi mới tư duy trong điều hành, quản lý, kịp thời giải quyết các khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy khả năng và chủ động trong SXKD.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, do đó, Đảng uỷ Tổng công ty sẽ đẩy mạnh, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong công tác xây dựng Đảng, nhất là trong việc tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá cốt lõi về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; trong công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo nguyên tắc, đúng tiến độ, tiết kiệm và thành công.

Cụ thể, Đảng uỷ Tổng công ty sẽ tập trung lãnh chỉ đạo để đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành và hoàn tốt nhiệm vụ, trong đó 20% các Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng thời, Đảng bộ Tổng công ty cũng lãnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động. Theo đó, các cấp ủy Đảng sẽ tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đặc biệt vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Mặt khác, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt người đứng đầu đơn vị, người được giao quản lý phần vốn của Tổng công ty tại đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy Tổng công ty. Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giải quyết kịp thời, minh bạch các đơn thư và xử lý nghiêm các vi phạm.

Song song với đó sẽ tiếp tục lãnh chỉ đạo việc kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty. Việc xây dựng Đề án nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải đảm bảo đúng nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ nữ, tỷ lệ tuổi trẻ; nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải có đủ năng lực, trình độ, uy tín, quy định độ tuổi, nằm trong quy hoạch được phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt và luân chuyển cán bộ đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ. Tiếp tục thực hiện chủ trương chức danh bí thư cấp uỷ là thủ trưởng cơ quan đơn vị (từ trưởng phòng trở lên). Cùng với đó, quan tâm  trọng tâm đến công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, tăng cường chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định số 149 của Thủ trướng Chính phủ và hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ công nhân viên lao động. Chủ động đề ra các giải pháp thiết thực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo nhằm tạo sự đồng thuận tích cực…

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN