Tin Tổng công ty

ĐOÀN VẬN ĐÔNG VIÊN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP THAM GIA VÒNG LOẠI KHU VỰC V VÀ VÒNG CHUNG GIẢI CẦU LÔNG, BÓNG BÀN PHONG TRÀO TKV NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động văn hóa thể thao số 0282/CMV-VP ngày 08/02/2021, nhằm cổ vũ động viên cán bộ công nhân viên chức và người lao động Tổng công ty thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu ...

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV – CTCP TỔ CHỨC MỞ LỚP ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

Thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2021 của Tổng công ty, với mục tiêu trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung của Tổng công ty những kiến thức, kỹ năng quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả, ngày 18/3/2021 Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP phối ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ I NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

731-CMV-KTTKTC_1 GIAI TRINH LOI NHUAN SAU THUE BCTC QUY INAM 2021 MVBTải xuống BCTC QUY I NAM 2021 CONG TY ME - TCT CNM VIET BACTải xuống BCTC HOP NHAT QUY I NAM 2021 TCT CNM VIET BACTải xuống

VVMI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày 22/4/2021, tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 28 đại biểu, đại diện cho 104.130.870 cổ phần, chiếm 99,18% số cổ phần có quyền biểu quyết.  Ông Trần Hải Bình – Thành viên HĐQT, Tổng ...

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

BIEN BAN HOP DHDCD THUONG NIEN NAM 2021 TONG CONG TY CONG NHIEP MO VIET BAC TKV-CTCPTải xuống NGHI QUYET DHDCD THUONG NIEN NAM 2021 TONG CONG TY CONG NHIEP MO VIET BAC TKV-CTCP Tải xuống

THÔNG TIN ỨNG VIÊN BKS VÀ QUY CHẾ BẦU CỬ ĐHĐCĐ NĂM 2021 TỔNG CÔNG TY CN MỎ VIỆT BẮC TKV-CTCP

QUY CHE BAU CU THANH VIEN BKS TAI DHDCD THUONG NIEN NAM 2021Tải xuống

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN