VVMI: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 20/5/2020, tại trụ sở Số 1 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty và ông Trần Hải Bình – Tổng Giám đốc Tổng công ty đồng chủ tọa Đại hội.

Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Chủ tọa điều hành Đại hội

Ông Trần Hải Bình – Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Năm 2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty còn gặp không ít khó khăn, nhưng được sự giúp đỡ của TKV, sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ và người lao động. Tổng công ty đã tích cực triển khai các giải pháp trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn, thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm thu nhập cho người lao động, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính như sau: Doanh thu thực hiện 2 040 tỷ đồng/kế hoạch 1781 tỷ đồng = 135%; Lợi nhuận trước thuế 326 tỷ đồng/kế hoạch 93.6 tỷ đồng = 348.5%; Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 62 tỷ đồng/kế hoạch 15.8 tỷ đồng = 392.5%; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ là 10%/kế hoach 8% = 125%. Năm 2020, Tổng công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch là: Tiếp tục điều hành sản xuất than, xi măng theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, vật liệu xây dựng và cơ khí; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật – đổi mới công nghệ; hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới quản trị doanh để tăng năng xuất, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Thực hiện mục tiêu chung đề ra là: An toàn – Đổi mới – Chất lượng. Các chỉ tiêu chính phấn đấu: Doanh thu là 1800 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 102 tỷ đồng; Nộp thuế TNDN 14.8 tỷ đồng; Tỷ lệ trả cổ tức/Vốn điều lệ là 8%.

          Đại hội đã nghe các báo cáo và tờ trình: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng năm 2020;Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2019, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng năm 2020; Tờ trình về chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020 của Thành viên HĐQT, BKS; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng công ty; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025;

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tổng công ty xác định nhiều khó khăn thử thách trong việc thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh nhưng luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong 6 tháng đầu năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty (1/7/1980 – 1/7/2020), xây dựng Tổng công ty phát triển ngày càng bền vững./.

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN