Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

Tải tệp đính kèm tại đây Tải xuống

Công bố thông tin về sự thay đổi cơ cấu vốn điều lệ của Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP

Tải tệp đính kèm tại đây Tải xuống

Công bố thông tin người phụ trách quản trị Tổng Công ty

Tải tệp đính kèm tại đây Tải xuống

Ủy ban chứng khoán nhà nước gia hạn công bố thông tin

Tải tệp đính kèm tại đây Tải xuống

VVMI: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Sáng ngày 18/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT và ông Trần Hải Bình - Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội. Trình bày báo cáo về ...

Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty CN Mỏ Việt Bắc TKV-CTCP

Biên bản họp ĐHĐCĐ Tải xuống Nghị quyết ĐHĐCĐ Tải xuống

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN