Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Hợp nhất Soát xét 6 tháng đầu năm 2019

Tải tệp đính kèm tại đâyTải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Soát xét 6 tháng đầu năm 2019

Tải tệp đính kèm tại đâyTải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 2 năm 2019

Tải tài liệu đính kèm tại đây Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2019

Tải tài liệu đính kèm tại đây Tải xuống

Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1 năm 2019

Tải tài liệu đính kèm tại đây Tải xuống

Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 1 năm 2019

Tải tài liệu đính kèm tại đây Tải xuống

Tin liên quan
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN