Xem tài liệu về ĐHĐ CĐ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc theo các đường link sau:

 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2018 MVB

Trang: