Chi tiết xem theo links sau:

 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

 

 ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TCT CÔNG NGHIỆP MỎ TKV - CTCP (SỬA ĐỔI NGÀY 18-4-2018),

Xin xem theo link sau:

https://drive.google.com/file/d/1pp3wUA_BFUddCYUvFjGfmrccYDI3WDET/view?usp=sharing

Trang: