Thực hiện Công văn số 65 /TTĐHSX-AT ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 - năm 2011. Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN năm nay ....

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN

 

V/v cung cấp thông tin và góp ý kiến cho Website của Tổng công ty

 Thông báo và hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác Công đoàn năm 2011

QUYẾT ĐỊNH  Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN

 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 13 – năm 2011 của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin

 

 THÔNG BÁO: Kết luận của Phó Tổng giám đốc Phạm Đức Thiện Về việc kiểm tra công tác Kỹ thuật - An toàn tại  Công ty than Khánh Hoà, Công ty than Núi Hồng và Công ty CPXM Tân Quang

 

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AT-VSLĐ-PCCN NĂM ...

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THỂ THAO NĂM 2011

Trang: