BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

 

+ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 

 
1 Lê Quang Bình Chủ tịch HĐQT                                         
 
2 Trần Hải Bình Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
 
3      Đặng Văn Tùng Thành viên Thường trực HĐQT         
 
4 Vũ Đình Lên          Thành viên HĐQT              
                         
 5 Vũ Minh Tân  Thành viên HĐQT
 
 
+ BAN KIỂM SOÁT TỔNG CÔNG TY
 
1 Nguyễn Thị Lương Anh Trưởng Ban Kiểm soát  
 
Lê Xuân Ngợi                  Thành viên
 
3 Nguyễn Thị Lịch                 Thành viên
 

BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

 

1 Trần Hải Bình       Tổng Giám đốc        
 
2 Vũ Đình Lên                Phó Tổng Giám đốc        
 
3 Ngô Ngọc Sơn        Phó Tổng Giám đốc     
 
4 Vũ Minh Tân                 Phó Tổng Giám đốc         
 
5 Lương Xuân Quang Kế toán trưởng
 
                 
 
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY 
 
1 Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch
 
2 Lê Chí Lộc                 Phó Chủ tịch
 
 
 

 

Số lượt đọc: 16188 - Cập nhật lần cuối: 14:05 | 03/12/2010
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ
Bài đã đăng: