Tài liệu ĐHCĐ 2012 (Bản chính thức) Công ty CP đầu tư và xây dựng

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ
 VIỆT BẮC-VINACO MIN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG-VVMI

Số:     /TB– HĐQT    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng 3 năm 2012     

THÔNG BÁO
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Kính gửi:     Các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
    Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
    Căn cứ quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-HĐQT ngày 15/3/2012     Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1. Thời gian:    Từ 8h30 ngày 30/3/2012
2. Địa điểm:    Tại Hội trường tầng 3-Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI– Tổ 30 thị trấn Đông Anh- Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
a/ Kết quả SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
b/ Phê duyệt quyết toán tài chính và phân chia lợi nhuận trả cổ tức năm 2011
c/ Thảo luận và thông qua nội dung sau:
      + Tăng vốn điều lệ Công ty từ 2,5 tỷ lên 6 tỷ bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn hiện hữu (Có phương án) không phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng.
   + Đề nghị Công ty mẹ (Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – VINACOMIN) đứng ra bảo lãnh vay vốn để đáp ứng nhu cầu SXKD và đầu tư phát triển của Công ty.
   + Thay đổi một số nội dung trong điều lệ của Công ty.
  d/ Một số nội dung khác.
4. Đối tượng tham dự:
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI . Tại điều 14 quyền dự họp Đại hội cổ đông mục 1 có ghi: ‘‘…Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể tham gia dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự…’’ thực tế số lượng Cổ đông của Công ty là rất lớn hiện đang tham gia lao động sản xuất tại các công trường xa trụ sở của Công ty và số cổ đông ngoài (nghỉ chế độ…) sinh hoạt rải rác ở các địa phương các tỉnh khác nhau… trong khi cơ sở vật chất và điều kiện khác phục vụ cho Đại hội có hạn chế như phòng họp chật hẹp, nơi ăn, nghỉ không có …nên việc tổ chức Đại hội toàn thể cổ đông là không thực hiện được. Do vậy Công ty thực hiện theo khoản 2 điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì cổ đông đến tham dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và uỷ quyền tối thiểu bằng 300 cổ phần.
Đối với CBCNV đang làm việc tại Công ty, Công ty đề nghị các đơn vị xem xét ủy quyền cho số cổ đông có khả năng và điều kiện tham dự .
5. Đăng ký tham dự Đại hội.
a. Cổ đông dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
b. Cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
c. Cổ đông không có nhu cầu đi dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
Nội dung đăng ký nêu trên gửi về Công ty trước 16h30’ ngày 23/3/2012
Sau thời gian 16h30’ ngày 23/3/2012 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu đại hội cho cổ đông.
    Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:
    Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI
    Địa chỉ:    Tổ 30- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội
    Điện thoại:    04.3883 2505
Fax:        04.3882 0579
Ông Nguyễn  Văn Thiều    ĐT: 0978221072 – CB phòng TCHC
Thông tin liên quan đến Đại hội được gửi trên Websit: Congnghiepmovietbac.com.vn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin, hoặc điện thoại, văn bản...
    Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận                                                                       
- Như kính gửi
- Lưu TCHC, HĐQT
    TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Phạm Tiến Đạt
     
  --------


TỔNG CÔNG TY CN MỎ
VIỆT BẮC-VINACOMIN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG-VVMI


Số:      /TB– TCHC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐông Anh, ngày     tháng 3 năm 2012     

 

THÔNG BÁO
Kính gửi: Các đơn vị, phòng ban trong Công ty
   
    Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI
Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Thời gian:     8h30’ ngày 31/3/2011 (thứ năm).
Địa điểm:    Hội trường Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
Đối với CBCNV là cổ đông đang làm việc tại Công ty, là lực lượng chính tham gia điều hành, quản lý sản xuất của Công ty, do điều kiện sản xuất phần lớn đang tập trung làm việc ở các công trình xa trụ sở chính của Công ty, đồng thời số lượng triệu tập cổ đông đến dự có hạn chế. Do vậy Giám đốc công ty đề nghị các đơn vị, phòng ban, các cổ đông trong Công ty uỷ quyền cho người đến dự Đại hội đủ năng lực và trách nhiệm có ý kiến và tiếp thu nội dung đại hội để triển khai thực hiện trong đơn vị mình (Trưởng, phó hoặc cá nhân xuất sắc khác) . Các cổ đông đến dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và uỷ quyền tối thiểu là 300 cổ phần, đồng thời phải có trách nhiệm thu gom cho đủ số phiếu, đủ số lượng phân giao (có phụ lục kèm theo). Trường hợp gặp khó khăn liên hệ phòng TCHC để tìm cách giải quyết.
Đề nghị các Ông (bà) Đội trưởng,Trưởng phòng gửi danh sách tham dự đại hội về phòng Tổ chức hành chính chậm nhất ngày 24/3/2011.
 
Nơi nhận                                                                      
- Các đơn vị phòng ban
- Lưu TCHC
    GIÁM ĐỐCPhạm Tiến Đạt     

 

----

Link down tài liệu:

Thong bao dai hoi co dong 2012.doc: http://www.mediafire.com/?cdna7hx6uho2xoo

Danh sach co dong so huu co phan cong ty.xls : http://www.mediafire.com/?7ogtlpc6capt3vu

Giay uy quyen (DHCD).doc : http://www.mediafire.com/?8lkaljd9rj3defo

Quy che to chuc dai hoi 2012.doc: http://www.mediafire.com/?lj0ijcibb2l702m

 


 

Số lượt đọc: 4966 - Cập nhật lần cuối: 08:11 | 19/03/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ