Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII
 
 
 Đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị 
 
Sáng 01/7/2016, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã quán triệt đến các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là sự kết tinh của Văn kiện Đại hội, là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta; là kết quả trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và các Hội nghị Trung ương khóa XI; thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.
 
 
Đồng chí : Phạm Văn Hiến Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên truyền Tổng biên tập tạp chí Báo cáo viên giới thiệu và quán triệt  Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tại hội nghị đồng chí Phạm Văn Hiến Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên truyền Tổng biên tập tạp chí Báo cáo viên đã giới thiệu và quán triệt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội XI (2011 - 2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986 – 2016); Nội dung cơ bản của báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty khẳng định: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí và hành động cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng triển khai nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta. Đồng thời, cần nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định, từ đó liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong thời gian tới.
 
 
                                                                                  Tin và bài của Trịnh Thị Ngoan - Văn phòng Đảng Ủy
 
 
Số lượt đọc: 2212 - Cập nhật lần cuối: 07:30 | 14/07/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ