Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc -Vinacomin đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

 

Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin hiện có 121 đảng viên, sinh hoạt tại 06 chi bộ và 01 đảng bộ bộ phận. Qua đánh giá tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh hàng năm đạt trên 95%, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ đạt 99%, ba năm liền Đảng bộ Tổng công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh (năm 2013 Đảng bộ Tổng công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu), Hàng năm Đảng bộ Tổng công ty luôn tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng bộ Tổng công ty triển khai đó là “nghiêm túc, kịp thời, có bước đổi mới, sáng tạo, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo chất lượng”. Hàng năm, Đảng bộ Tổng công ty tập trung chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Quy định 54 của Bộ Chính trị “Về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng”, theo đó các nghị quyết, kết luận của ban chấp hành trung ương Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền các cấp đều được quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc trong Đảng bộ Tổng công ty với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%. Đảng bộ Tổng công ty thực hiện việc tổ chức, quán triệt, học tập nghị quyết cho cán bộ, đảng viên đi đôi với xây dựng các chương trình hành động của Đảng bộ, từ đó chất lượng học tập ngày càng được nâng cao; góp phần đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã góp phần không nhỏ vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh theo từng năm; chỉ đạo các Chi/Đảng bộ và các đoàn thể quán triệt sâu rộng tới toàn thể đội ngũ công chức, viên chức, đoàn viên, trong toàn Đảng bộ. 100% chi bộ và đảng viên đều viết bản  đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm… Có thể thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, bước đầu có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các Chi/Đảng bộ được biểu dương, nhân rộng, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 
 
Số lượt đọc: 3195 - Cập nhật lần cuối: 07:08 | 08/09/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ