ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC HƯỚNG DẪN TOÀN ĐẢNG BỘ VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2015                                  Minh Châu và Trịnh Ngoan


    Năm 2015 là một năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với Thủ đô Hà Nội và cả nước như Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Thực hiện Hướng dẫn số 61-HD/ĐUKCNHN ngày 07/01/2015 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015”; Đảng uỷ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin đã ban hành hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền như sau:
Về mục đích và yêu cầu. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 nhằm giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ về truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; khẳng định những thành tựu của Đảng và nhân dân ta, của Thủ đô trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, phát triển Thủ đô, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Thủ đô giàu đẹp – văn minh – hiện đại. Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có trọng tâm, trọng điểm, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Về các hoạt động tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn trong nước bao gồm:
- Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán Ất Mùi.
- Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).
- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 -01/7/2015).
- Kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Thánh Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).
- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).
Trong đó kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015) và đón Tết Nguyên đán- Ất Mùi có chủ đề và nội dung tuyên truyền như: Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục,  nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 85 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Cần căn cứ điều kiện cụ thể, các Chi/Đảng bộ triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan về các sự kiện trên (treo cờ Tổ quốc, băng-rôn, pa-nô, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị); tổ chức các hoạt động kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp như: tôn vinh đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, gặp mặt các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến; tổ chức trao Huy hiệu Đảng, gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu, biểu dương đảng viên gương mẫu, các Chi/Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các hoạt động “về nguồn”, tham quan di tích lịch sử - cách mạng, giao lưu, gặp mặt, giáo dục truyền thống, thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp Đảng viên đợt 3/2, 19/5, 2/9…Đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Ất Mùi; qua đó lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.
Về ngày Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) gắn với nội dung chủ đề tuyên truyền như giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hoá của Khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Truyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cổ vũ cán bộ, đảng viên và người lao động hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Về  Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Căn cứ điều kiện thực tế, các Chi/Đảng bộ tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao… tại đơn vị.
Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015) Gắn với chủ đề, nội dung tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết quả hơn 45 năm thực hiện Di chúc của Người ở cơ quan, đơn vị. Phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh. Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; qua đó phát hiện và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Các Chi/Đảng bộ căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng. Đối với đơn vị có di tích, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm. Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và người lao động; thực hiện tốt chuyên đề năm 2015 học tập và làm theo Bác về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.
 Kỷ niệm 85 năm Ngày Xô viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015) Chủ đề, nội dung tuyên truyền: Cần khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay; qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Xô viết; lòng tự hào về đất và người xứ Nghệ; phát huy hào khí của phong trào Xô viết – Nghệ Tĩnh, tinh thần cách mạng quyết liệt, tinh thần đoàn kết phấn đấu đưa quê hương Nghệ An – Hà Tĩnh ngày càng phát triển.Tuyên truyền về sự khởi sắc của quê hương Xô viết trong công cuộc đổi mới; những thành tựu, điển hình nhân tố mới về xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là về công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Các Chi/Đảng bộ căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động về địa chỉ đỏ, dâng hương tưởng niệm tại Bảo tàng và Khu di tích lịch sử Xô viết – Nghệ Tĩnh.
 Kỷ niệm 75 năm Ngày Khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2015): Chủ đề, nội dung: Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của cuộc khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuyên truyền, giáo dục, phát huy tinh thần cách mạng của khởi nghĩa Nam Kỳ, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Các Chi/Đảng bộ căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và người lao động hành hương về địa chỉ đỏ, dâng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ và Khu di tích Khởi nghĩa Nam Kỳ.
 Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015)
Chủ đề, nội dung tuyên truyền:Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng, những cống hiến của đồng chí Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam.
Về kỷ niệm các ngày lễ quốc tế trong đó có Kỷ niệm 145 năm Ngày sinh của V.I Lênin (22/4/1870 – 22/4/2015) gắn với chủ đề, nội dung tuyên truyền về: Thân thế, sự nghiệp, di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I Lênin – lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin của V.I Lênin vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Các Chi/Đảng bộ căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền.
Kỷ niệm 195 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 – 28/11/2015) Chủ đề, nội dung tuyên truyền: Cuộc đời và sự nghiệp, những đóng góp của Ph.Ăng-ghen với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm: Các Chi/Đảng bộ căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền.
Đối với các ngày kỷ niệm khác: Không tổ chức kỷ niệm năm lẻ “5” và các ngày thành lập, ngày truyền thống của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị mà chỉ triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp.
Nội dung và các khẩu hiệu tuyên truyền như sau:
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Mùi -  2015!
2. Nhiệt liệt chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2015)!
3. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!
          5. Nhiệt liệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!
6. Tinh thần Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 bất diệt!
7. Nhiệt liệt chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)!
8. Nhiệt liệt chào mừng 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam!
9. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!
10. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
11. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)!
12. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015)!
13. Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015!
14. Phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Hà Nội ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại!
15. Cán bộ và nhân dân Thủ đô đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh!
16. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
18. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Căn cứ vào các nội dung và chủ đề tuyên truyền trên, các Đảng bộ và chi bộ trực thuộc tổ chức tuyên truyền và quán triệt nội dung để thực hiện trong quý I và cả năm 2015, trong có nội dung hướng về kỷ niệm 35 năm thành lập Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc và ngày 01 tháng 7 năm 2015.

                                                    Bài và ảnh của MC và Trịnh Ngoan
 

Số lượt đọc: 3114 - Cập nhật lần cuối: 07:37 | 19/01/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ