ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC LẬP KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO TOÀN ĐẢNG BỘ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG...                                       Quang Nguyễn và T.T.N

 Thực hiện kế hoạch số 69-KH/ĐUK, ngày 26/8/2014 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội: Về việc “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2014-2015”. Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc-Vinacomin đã xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn Đảng bộ thực hiện với mục đích: Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động. Xây dựng tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng củng cố lòng tin của nhân dân. Trên cơ sở đó xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất liêm chính, đáp ứng được nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí; bao che cho người có hành vi tham nhũng; các hành vi cản trở, trù dập người chống tiêu cực để giữ nghiêm kỷ cương pháp luật của nhà nước. Đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát thanh tra công vụ và xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu các cấp ủy các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền; phải sâu rộng,thường xuyên, liên tục và lâu dài. Gắn công tác tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác tuyên truyền phải đi vào chiều sâu, vào từng lĩnh vực, từng đối tượng có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm. Nội dung hình thức tuyên truyền phải thiết thực, đa dạng, hiệu quả gắn liền với việc tuyên truyền học tập và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp.
    Nội dung tuyên truyền, cần tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Các kết luận hội nghị TW 5(Khóa XI) của Đảng về việc liên tục thực hiện “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về việc tiếp tục PCTN, lãng phí”; Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung năm 2012; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội; Chương trình hành động số 15 – Ctr/TU, ngày 4/11/2011 “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015” gắn với nghị quyết hội nghị lần thứ 3 BCH Trung ương Đảng khóa X “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” trong cấp ủy, cán bộ đảng viên, người lao động, trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó tuyên truyền giới thiệu về tổ chức, hoạt động và bài học kinh nghiệm của các cá nhân, tập thể điển hình trong công tác thực hiện và tuyên truyền, gương “Người tốt – Việc tốt” trong quá trình đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty và các công ty con đơn vị trực thuộc Tổng công ty. Hình thức và biện pháp tuyên truyền gồm 3 bước như sau: Tuyên  truyền thông quan sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên và tuyên truyền thông qua hội nghị.
 Việc tổ chức thực hiện, Đảng ủy tổng công ty đã yêu cầu các Chi/ đảng bộ trực thuộc cần căn cứ vào kế hoạch để triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị, nhằm góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

                                           Quang Nguyễn và T.T.N
 

Số lượt đọc: 3121 - Cập nhật lần cuối: 06:52 | 18/09/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ