ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 (KHÓA XI)


                        Trịnh Thị Ngoan – VP Đảng ủy

 


 

GSTS Hoàng Chí Bảo truyền đạt Nghị quyết TW 9 (Khóa XI). ảnh của N.Q.T.

Ngày 29/8/2014, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin tổ chức học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã quán triệt đến các cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ dự Hội nghị việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 Khóa XI. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước nói chung và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin nói riêng, đặc biệt những vấn đề trọng tâm về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển kinh tế cùng với phát triển văn hóa... liên quan đến xây dựng và phát triển Tổng công ty, yêu cầu các Chi/Đảng bộ vận dụng sáng tạo, xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết, đồng thời nghiên cứu nắm vững chỉ đạo của Trung ương Đảng, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng gắn với phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD, công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại hội nghị GS –TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng lý luận Trung Ương đã truyền đạt, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người; mục tiêu cụ thể bao gồm 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp và tổ chức thực hiện Nghị quyết. Các giải pháp quan trọng như tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ khẳng định trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với xây dựng, phát triển văn hóa ngành Than. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI), tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của Tổng công ty theo tinh thần của Nghị quyết, đồng thời tập trung thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào đầu năm 2015, chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự...,xác định đây làm nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng.  

  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TCT Vũ Đình Lên tổng kết hội nghị. ảnh của N.Q.T.

              
                                                               Bài: Trịnh Thị Ngoan , ảnh của N.Q.T

 
 

Số lượt đọc: 3603 - Cập nhật lần cuối: 09:00 | 04/09/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ