ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN CỦA HỘI NGHỊ TW LẦN THỨ 9- KHÓA XI                               Minh Nguyễn và Trịnh Thị Ngoan

    Thực hiện Kế hoạch số 67 - KH /ĐUKCN ngày 27 /6/2014 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc đã ban hành kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện như sau:
Về mục đích để giúp mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản thể hiện trong các Kết luận, Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương thông qua, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.Thông qua học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng công ty chấp hành và vận dụng sáng tạo vào công việc sản xuất kinh doanh, góp phần đưa chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 Yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản và tinh thần của các nghị quyết, kết luận, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong toàn Tổng công ty.Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, thảo luận với tự nghiên cứu là chính. Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thường xuyên kiển tra, giám sát, kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót, hạn chế trong quá trình phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện.
Về nội dung học tập, sẽ phổ biến và quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Để thực hiện tốt mục đích và yêu cầu, Đảng ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty; xây dựng chương trình hành động cấp ủy. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; có biện pháp chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH TW Đảng (khóa XI). Đảng ủy yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ bộ phận thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động trong toàn Tổng công ty tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW9 (khóa XI) được đầy đủ. Các Chi/Đảng bộ tiến hành thảo luận các nội dung của Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị TW9 trong các buổi sinh hoạt thường kỳ sao cho phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị.Ban Chấp hành Đảng bộ cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi/Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) để kịp thời báo cáo kết quả về Đảng ủy Tổng công ty theo quy định.

                                                                 Minh Nguyễn và Trịnh Thị Ngoan
                                                                Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

 

         
 

Số lượt đọc: 3339 - Cập nhật lần cuối: 07:53 | 20/08/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ