Tài liệu Phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 công ty cổ phần xi măng quán triều-VVMI

 

Copy link rồi dán vào thanh địa chỉ để download về

1) TL 01: Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: 

http://www.mediafire.com/?5diwa7m38c7dmc1

2) TL 02: Danh sách cổ đông triệu tập Đại hội năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?542qn75e2ax9uth

3) TL 03: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?o62s1v620wdaqna

4) TL 04: Chương trình Đại hội cổ đông năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?o53ua3di3j1eb38

5) TL 05: Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?k05aovzv5uuaifa

6) TL 06: Biểu thực hiện nhiệm vụ năm 2010: 

http://www.mediafire.com/?ivxv1v8ar1fdgod

7) TL 07: Biểu Kế hoạch SXKD năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?d412xnjjsoag36i

8) TL 08: Biểu chi phí ĐTXD cơ bản năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?qb2wbk83q0g8f3z

9) TL 09: Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty: 

http://www.mediafire.com/?cuq5tpd4hdzgu2p

10) TL 10: Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty: 

http://www.mediafire.com/?or3sxbxp0f7jmcs

11) TL 11: Báo cáo thực hiện năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ KHSXKD năm 2011: 

http://www.mediafire.com/?wtmnnfcakabw6f0

 

 

Số lượt đọc: 5121 - Cập nhật lần cuối: 08:48 | 31/03/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ