Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

 Ngày 23/8/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao đông trong cơ quan Tổng công ty .

  Tới dự và giới thiệu, phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII có Đồng chí Trịnh Huy Thành Ủy viên Ban thường vụ - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Phạm Thị Kim Loan – Chánh văn phòng Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Vũ Đình Lên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
 
Đồng chí Trịnh Huy Thành Ủy viên Ban thường vụ - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu và quán triệt nội dung các Nghị quyết
 
            Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe đồng chí Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
           Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội đã giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đồng chí Bí thư chỉ rõ tính cấp thiết, tầm quan trọng của Nghị quyết trên cơ sở đánh giá 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Để đại biểu hiểu rõ hơn những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đ/c Bí thư đã đi sâu phân tích 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết. Đáng chú ý, trong 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết lần này có nhiều nội dung mới, thể hiện quyết tâm tạo bước đột phá của Nghi quyết Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Trong 9 nhóm giải pháp cụ thể nhằm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, xác định đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, sẽ xây dựng quy định để việc nhận trách nhiệm, từ chức, từ nhiệm trở thành nếp văn hoá ứng xử của cán bộ; hoàn thiện các quy định về cách chức, bãi nhiệm, miễn nhiệm để việc “có lên, có xuống”, “có vào, có ra” trở thành bình thường trong công tác cán bộ. Thực hiện 8 nhiệm vụ, giải pháp, Trung ương xác định 2 trọng tâm và 5 đột phá. Trong đó, Trung ương quyết tâm kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện; cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc...
  Quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”, Đồng chí Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội khẳng định, quan điểm chỉ đạo về cải cách tiền lương của trung ương là tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người hưởng lương. Trả lương phải đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội... Làm rõ mục tiêu, các nội dung cải cách, 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 6 nội dung tổ chức thực hiện, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội cho biết, hằng năm, sẽ dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương cho cải cách chính sách tiền lương.
Tiếp theo, hội nghị đã nghe Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TƯ về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Phân tích 5 quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân”. 
          
 
Thay mặt  Đảng bộ, đồng chí Vũ Đình Lên, Phó bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP cần đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới, việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. 
 
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 902 - Cập nhật lần cuối: 01:58 | 28/08/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ