Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

 

Ngày 11/01/2018, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao đông trong cơ quan Tổng công ty .
  Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Hải Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn Đảng bộ.
 
 
 
Đồng chí Trịnh Huy Thành Ủy viên Ban thường vụ - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu và quán triệt nội dung các Nghị quyết
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Trịnh Huy Thành - Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội giới thiệu và quán triệt nội dung các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành đề nghị các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc nghị quyết trong đó cần lưu ý: 4 nghị quyết mà hội nghị Trung ương đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra.Vì vậy đây là những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến đổi mới xã hội, đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, kiên quyết đấu tranh với những ý kiến không mang tính chất xây dựng, những quan điểm sai trái, thù địch, gây trở ngại cho quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
 
Thay mặt  Đảng bộ, đồng chí Trần Hải Bình, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đề nghị toàn thể đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP cần đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới, việc học tập quán triệt không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc nội dung mà cần có sự liên hệ với tình hình cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình xây dựng nhiệm vụ đề ra chương trình hành động, nỗ lực hành động đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội mà nghị quyết đề cập. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Cần bố trí thời gian thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị và kiên quyết khắc phục căn bệnh ngại học, lười học nghị quyết, học hình thức, chiếu lệ.
 
Tin và ảnh: Trịnh Thị Ngoan
 
Số lượt đọc: 1689 - Cập nhật lần cuối: 09:30 | 19/01/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ