Học tậpquán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ngày 15 thanngs 05 năm 2016,
 
 
Ngày 24/02/2017, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệtNghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban chấp hành Trung ương, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị gồm các đồng chí lãnh đạo, đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ công nhân viên, người lao đông cơ quan Tổng công ty.
 
 
Đồng chí Vũ Đình Lên – PBT Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Lên –Phó bí thư,Phó tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP chia sẻ, mục đích của Hội nghị là thông qua việc quán triệt, phổ biến các nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị giúp các đồng chí lãnh đạo,đảng viên, công nhân viên và người lao đông  trong toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị 05, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm để gương mẫu, nêu gương tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại lĩnh vực công tác thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình. Ý thức trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, để thu được kết quả tốt.
 
 
GS –TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ươngtriển khai một số nội dung cơ bản của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
 
Tại hội nghị GS –TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung Ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, 4 nhóm giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, GS –TS Hoàng Chí Bảo khẳng định sự cần thiết ban hành nghị quyết của BCH TW khóa XII, trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế và nguyên nhân của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong thời gian qua, nhất là trong quá trình thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI. Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta nhận định “Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp”. Trên cơ sở đó, Đảng đã nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, tập trung ở 3 mặt: suy thoái về tư tưởng chính trị; suy thoái đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Vì vậy, GS –TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh mỗi cấp ủy Đảng và bản thân cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ; Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Quan điểm thực hiện là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp cũng đã được đề ra và yêu cầu các cấp ủy Đảng phải thực hiện trong thời gian tới.Tiếp đó,GS –TS Hoàng Chí Bảo chuyên gia cao cấp, Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng lý luận Trung Ương đã trao đổi các chuyên đề liên quan đến một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữa vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Phát biểu kết luận hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ IV BCH TW khóa XII, Phó Bí thư thường trực Vũ Đình Lênyêu cầu, cấp ủy các cấp sớm triển khai hội nghị quán triệt tại các Chi/Đảng bộ; trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế công việc. Gắn Nghị quyết TW 4 khóa XII với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và các nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty./.
                                                                                     Tin và ảnh
                                                                                      Trịnh Thị Ngoan
 

Số lượt đọc: 2593 - Cập nhật lần cuối: 02:44 | 28/02/2017
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ