Công ty Than Núi Hồng-VVMI, hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 trước 13 ngày

 

 
 Hoàn thành trước 13 ngày các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015 được giao như : Than tiêu thụ 426 700 tấn (đạt 100% Kế hoạch); Sản xuất than sạch: 445 000 tấn (đạt 104% Kế hoạch); Than nguyên khai 440 000 tấn (đạt 100% Kế hoạch); Bóc đất đá 620 000 m3 (đạt 109% Kế hoạch). Đó là kết quả hết sức đáng biểu dương của   Công ty trong năm 2015.  Công ty Than Núi Hồng là đơn vị thứ 2 trong Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV về đích kế hoạch SXKD trước thời gian. Có được những thành tích trên đây là thể hiện sự đoàn kết, đồng tâm, khắc phục khó khăn trong năm 2015 của tập thể hơn 700 cán bộ công nhân Công ty.  
 
 
Tập thể CBCNV Công ty trong buổi mừng công năm 2015 
 
Trong năm 2015 để hoàn thành kế hoạch SXKD được giao, Lãnh đạo Công ty đã tìm mọi biện pháp sản xuất để thúc đẩy hoàn thành kế hoạch. Trong năm kế hoạch công tác tiêu thụ than gặp rất nhiều khó khăn do những bất lợi của thị trường tiêu thụ than mang lại, nhưng Công ty đã tìm mọi biện pháp để quản lý tốt giá thành, đẩy mạnh công tác thị trường tiêu thụ như: Liên doanh, liên kết giữ vững khách hàng truyền thống đồng thời tìm mới các khách hàng đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch tiêu thụ. Công ty luôn làm tốt công tác phối hợp với Chính quyền Địa phương để giải quyết kịp thời công tác Đền bù giải phóng mặt bằng tạo diện sản xuất và đổ thải. Một trong những giải pháp quan trọng dẫn đến thành công đó là Công ty đã tổ chức tốt công tác phát động các phong trào thi đua lao động, cải tiến hợp lý hóa sản xuất rộng khắp trong toàn thể CBCNV nên đã tạo được khí thế thi đua lao động sôi nổi và rất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của người Lao động được áp dụng, góp phần vào thành tích hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 trước 13 ngày của Công ty Than Núi Hồng-VVMI.    
 
 
 CBCNV Công ty nhận lãng hoa chúc mừng của lãnh đạo Tổng công ty trong buổi mừng công năm 2015
Ảnh và tin của H.H
 
 
 
 
 
 
Số lượt đọc: 2843 - Cập nhật lần cuối: 03:35 | 23/12/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ