Duy trì ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 
                                                                                                                                            Thuỳ Linh
Đó là tinh thần cũng như mục tiêu, phương hướng được đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (VVMI) được tổ chức vừa qua tại Hà Nội.
 
Đại hội đã được nghe ông Trần Hải Bình - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc VVMI trình bày báo cáo tình hình thực hiện SXKD quý IV năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Trong đó nhấn mạnh, từ khi chính thức chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần từ ngày 1/10/2015, VVMI đã triển khai nhiệm vụ SXKD trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Thời điểm cuối năm 2015, VVMI gặp nhiều khó khăn khách quan như hoạt động khai thác than ngày càng khó khăn do khai thác xuống sâu, hệ số bóc đất đá lớn, cung độ vận chuyển than và đất đá ngày càng tăng; nhất là những vướng mắc nổi cộm trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng tạo diện khai thác và đổ thải tại Công ty Than Khánh Hoà, Than Na Dương; hoạt động của các công ty con trong lĩnh vực sản xuất xi măng vẫn tiếp tục khó khăn về thị trường tiêu thụ, cạnh tranh diễn ra khốc liệt... Trước thực tế đó, được sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn TKV và HĐQT Tổng Công ty, VVMI đã tích cực triển khai các giải pháp trong tổ chức điều hành SXKD, đoàn kết đồng lòng từng bước vượt khó, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, SXKD có hiệu quả, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, sản xuất đảm bảo an toàn. VVMI đã thực hiện đạt và vượt cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2015 đề ra. 
Phát huy những kết quả đạt được, HĐQT và bộ máy điều hành Tổng Công ty đã xây dựng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 với mục tiêu chung là "tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đặc biệt là sản phẩm than và xi măng; tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả SXKD". Các chỉ tiêu chủ yếu như: tổng doanh thu: 4 603 911 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế 115 031 triệu đồng,…
Tại Đại hội cũng được nghe các báo cáo cụ thể như: Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty mẹ - TCT CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP quý IV năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 do ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐQT TCT trình bày; Báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính quý IV năm 2015 của Công ty mẹ - TCT CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP đã được kiểm toán; tờ trình xin phê duyệt Dự án mở rộng nâng công suất mỏ Na Dương do ông Vũ Đình Lên - Uỷ viên HĐQT, Phó TGĐ TCT trình bày... Sau đó, Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của các báo cáo, các tờ trình; thảo luận thông qua nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCT...
100% các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty CN mỏ Việt Bắc TKV - CTCP.    
Một số hình ảnh:
 
 
 
Số lượt đọc: 2873 - Cập nhật lần cuối: 10:33 | 01/06/2016
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ