KẾT QUẢ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

 

 
Thực hiện quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin và quyết định số 7397/QĐ-BCT ngày 20/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
Thực hiện quyết định số 1612/QĐ-TKV ngày 14/8/2015 của HĐTV TKV về việc Thành lập Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP.
Ngày 28/8/2015, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã được tổ chức tại Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin (Số 1 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) và do ông Nguyễn Văn Hải, thành viên HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa TKV làm Chủ tọa đại hội; ông Lê Quang Bình – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty và ông Trần Hải Bình – Tổng giám đốc Tổng công ty cùng giúp việc Chủ tọa điều hành Đại hội.
Tham dự Đại hội có 94 cổ đông, đại diện cho 104 959 800 cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết = 99,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Lê Minh Chuẩn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV. Cùng dự Đại hội có Đại biểu Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đại biểu Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương).
Đại hội đã thực hiện các nội dung theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động, Phương án sản xuất kinh doanh của Tông công ty trong quý IV của năm 2015 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, thông qua tờ trình trả thù lao cho HĐQT và BKS Tổng công ty năm 2015, tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính Tổng công ty năm 2015 và thông qua các quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; thể lệ biểu quyết và quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đại hội đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và BKS Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 theo đúng các quy định của pháp luật.
Kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau:
1/ Bầu cử thành viên HĐQT Tổng công ty
Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT gồm các ông:
Ông Lê Quang Bình: Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
Ông Trần Hải Bình: Tổng giám đốc Tổng công ty
Ông Phạm Công đoàn: Thành viên Thường trực HĐTV Tổng công ty
Ông Phạm Đức Thiện: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
Ông Vũ Đình Lên: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty
Hội đồng quản trị Tổng công ty đã họp phiên thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT
Tổng công ty và bổ nhiệm Tổng giám đốc Tổng công ty.
Kết quả bầu cử:
Ông Lê Quang Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Ông Trần Hải Bình được Hội đồng quản trị Tổng công ty bổ nhiệm giữ
chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
2/ Bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty
Đại hội đã bầu 03 thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty gồm các ông (bà):
Bà Nguyễn Thị Lương Anh: Phó trưởng phòng KSNB Tổng công ty
Ông Phạm Xuân Vinh: Phó trưởng ban kiểm soát TKV kiêm Kiểm soát viên trưởng Tổng công ty
Ông Lê Xuân Ngợi: Trưởng phòng Đầu tư xây dựng Tổng công ty
Ban kiểm soát Tổng công ty đã họp phiên thứ nhất để bầu ra Trưởng ban 
Kiểm soát Tổng công ty
Kết quả bầu cử:
Bà Nguyễn Thị Lương Anh được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đến ngày 01/10/2015 sẽ hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần.
 
Một số hình ảnh 
 
 
Ông Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo ĐH
 
 
HĐQT và BKS ra mắt đại hội
 
  Phòng TCCB
 
Số lượt đọc: 4032 - Cập nhật lần cuối: 14:32 | 31/08/2015
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ