ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VIANCOMIN TỔNG KẾT 15 NĂM VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT/TW NGÀY 18 THÁNG 2 NĂM 1998 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ.                                          Quang Nguyễn
                                               Lưu HưngThực hiện Kế hoạch số 54 KH/ĐUKCNHN ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội.  Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc- Vinacomin đã tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị về “xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” Báo cáo tổng kết có 3 phần gồm:
Phần thứ nhất : Đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong đó nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện chỉ thị số 30 CT-TW của Bộ Chính trị đối với hệ thống chính trị. Với đặc điểm tình hình việc tổ chức sản xuất và kinh doanh của Tổng công ty có nhiều đơn vị hoạt động phân tán trên địa bàn nhiều tỉnh, Tổng công ty không có tổ chức Đảng cùng cấp mà có Đảng bộ của Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin. Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng bộ Tổng công ty được quy định tại Quyết định số 287/QĐ-TW ngày 08/02/2010 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.Đảng bộ Tổng công ty được Đảng uỷ Khối công nghiệp Hà Nội công nhận là  Đảng bộ cơ sở trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013. Năm 2013, đảng viên dự phân loại là 135, trong đó 127 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 94,1 % và 8 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bằng 5,9 %; 8/8 chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; 18 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 13,3% trên tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6/8 chi bộ đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, sự giúp đỡ của đảng bộ và chính quyền địa phương các cấp, các đảng bộ/chi bộ cơ sở trong Tổng công ty; sự đoàn kết nhất trí cao của tập thể cán bộ công nhân viên của các công ty con, đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn có nhiều khó khăn như: Những năm 2008-2013, kinh tế thế giới suy thoái, diễn biến phức tạp và khó khăn nhiều hơn, thương mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế nước ta. Ở trong nước, việc thắt chặt tài khóa và tiền tệ để kiềm chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ quả là nhu cầu nội địa giảm mạnh, hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn của nền kinh tế thế giới và trong nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tổng công ty. Bên cạnh việc khai thác và sản xuất than sạch, thị trường tiêu thụ sản phẩm xi măng bị cạnh tranh gay gắt do cung vượt cầu. Đây là khó khăn lớn nhất của các Công ty sản xuất xi măng trong Tổng công ty. Đứng trước những khó khăn lớn của sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã tác động không tốt đến đời sống của công nhân, cán bộ và người lao động. Để làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Tổng công ty đã làm tốt   công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 30 CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Kết luận số 65 KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 21 CT/TU ngày 2/6/2010 của Thành ủy Hà Nội gắn với việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/1999 NĐ-CP ngày 13/2/1999, Nghị định số 87/2007 NĐ-CP ngày 28/5/2007  và Nghị định số 60/2013 NĐ-CP ngày 19/06/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty.  Tổ chức tuyên truyền, phố biến nội dung các Chỉ thị, Kết luận của Đảng; các Nghị định của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ và quy chế đối thoại ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và người lao động tạo sự chuyển biến nhận thức mạnh mẽ về quyền, trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể; đề cao vai trò trách nhiệm của cá nhân trong công việc. Tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở Công ty mẹ và các công ty con, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Mở rộng dân chủ để phát huy trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc xây dựng các chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển của Tổng công ty; khuyến khích động viên tập thể, cá nhân thực hành tiết kiệm trong lao động sản xuất; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phát huy dân chủ, thẳng thắn trình bày ý kiến, quan điểm của mình trước những vấn đề cần có ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; chủ động, tự giác thực hiện nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong Tổng công ty đã gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc, tổ chức tốt Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp nhằm xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Đã tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ Đảng, của lãnh đạo và Công đoàn Tổng công ty về thực hiện các chủ trưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ và Quy chế đối thoại trong hoạt động của Tổng công ty.
Việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu sản xuất và đời sống. Sản lượng than sạch được duy trì đáp ứng nhu cầu của thị trường và đặc biệt là cung ứng đầy đủ cho các Nhà máy nhiệt điện Na Dương, Cao Ngạn. Sản xuất xi măng tăng liên tục từ năm 2009 đến năm 2013. Nếu lấy số liệu so sánh thì thấy rằng năm 2009 toàn tổng công ty mới sản xuất đạt 550 nghìn tấn, đến năm 2013 đã đạt mức 1.905 nghìn tấn. Doanh thu tăng hàng năm, năm 2009 đạt 2.954 tỷ đến năm 2013 đạt mức 4.595 tỷ đồng. Tiền lương bình quân tăng từ 4.650.000 đồng năm 2009 lên đến 5.638.000 đồng năm 2013. Nộp ngân sách năm 2009 là 172, 3 tỷ đến năm 2013 tăng lên 329,3 tỷ đồng, bằng 192% so với năm 2009, bình quân nộp ngân sách mỗi năm tăng 18,4%.    
Đánh giá chung về những thành tựu đã đạt được từ năm 2009 đến năm 2013 , Tổng công ty đã được Tập đoàn TKV ghi nhận là đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các năm 2009-2013 có  hiệu quả, bảo toàn phát triển được vốn. Tổng công ty được Công ty Báo cáo đánh giá Việt Nam và Báo điện tử Vietnamnet bình chọn là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Năm 2009 xếp thứ 287, năm 2010 xếp thứ 200, năm 2011 xếp thứ 191 và năm 2012 xếp thứ 182 và năm 2013 xếp thứ 195 về doanh thu.  Tổng công ty được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương các loại, danh hiệu cao quý như:
- Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;
- Huân chương Độc lập hạng Ba;
- Huân Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba.
- Nhiều Bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Công thương, UBND thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.
 Việc chỉ đạo, thực hiện Quy chế dân chủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay với việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Về kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị.. Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch mở đại hội công nhân viên chức, hội nghị những người lao động, đại hội cổ đồng tại công ty con và đơn vị trực thuộc Tổng công ty cụ thể như: Đại hội đại biểu CNVC của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin đã được tổ chức trọng thể hằng năm với gần 200 đại biểu thay mặt cho gần 6.000 công nhân cán bộ toàn Tổng công ty đã về dự Đại hội đầy đủ. Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu CNVC Tổng công ty năm trước, mục tiêu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty năm kế hoạch; báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả Đại hội CNVC của các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng công ty và thực hiện thoả ước lao động tập thể, thu chi quỹ trợ giúp của công nhân lao động; báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân; báo cáo công khai tài chính; báo cáo thu - chi quỹ khen thưởng, phúc lợi năm trước và kế hoạch thu – chi các quỹ khen thưởng và phúc lợi năm kế hoạch; thông qua thoả ước lao động tập thể để triển khai thực hiện.  Đại hội đã diễn ra trong không khí phấn khởi, đoàn kết, dân chủ, đúng thể thức với các nội dung thiết thực, sâu sắc tiêu biểu cho ý chí quyết tâm, nguyện vọng chính đáng của tập thể CNVC lao động toàn Tổng công ty. Những mục tiêu mà Đại hội đề ra phù hợp với cơ chế đổi mới của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam với sự hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển đất nước của Đảng và Chính phủ. Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty phát huy tốt vai trò của mình trong vận động CNVC tham gia xây dựng quản lý doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, công tác an toàn và bảo hộ lao động, giám sát thực hiện chế độ chính sách ở cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguời lao động, tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng, của Công đoàn Việt Nam, của thành phố Hà Nội, của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin. Nhiều công trình xây dựng và đầu tư được Công đoàn trao tặng gắn biển công trình chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục vận động công nhân lao động thực hiện nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty. Tổng công ty xây dựng và đã ban hành nội quy tiếp dân. Vào ngày thứ sáu hàng tuần Tổng giám đốc, Giám đốc các đơn vị trong Tổng công ty tổ chức tiếp và trả lời những kiến nghị, ý kiến, đơn thư khiếu nại và tố cáo của người lao động. Hằng năm các đơn thư khiếu nại tố cáo đã được Tổng công ty xem xét giải quyết đúng trình tự  quy định của pháp luật, không có thư tồn đọng, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.  Kết quả bước đầu thực hiện Nghị định số 60/2013 NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Tổng công ty đã ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Quy chế đối thoại tại các đơn vị trong Tổng công ty.
 Kết quả bước đầu cho thấy các đơn vị đã phối hợp với công đoàn cùng cấp trong Tổng công ty tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ tại đơn vị. Tổng giám đốc/Giám đốc và công đoàn các cấp đã phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức đại hội công nhân viên chức, hội nghị người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng ổn định sản xuất kinh doanh, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong đơn vị. Báo cáo tổng kết đã có đánh giá chung về ưu điểm là: Nhận thức về dân chủ và mở rộng dân chủ ở cơ sở  tại nơi làm viêc và bầu không khí dân chủ trong doanh nghiệp được nâng lên rõ rệt. Thực hiện Quy chế dân chủ đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên; là cơ hội để người lao động tự giác tham gia quản lý doanh nghiệp. Thực hiện Quy chế dân chủ là một chủ trương đúng đắn, hợp với lòng dân, được nhân dân đồng tình hướng ứng, được vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sớ và thể hiện '' Ý Đảng hợp với lòng dân''.
Quá trình triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở càng giúp cho các doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về quyền làm chủ và vai trò của công nhân viên trong sự nghiệp phát triển Tổng công ty vững mạnh, đồng thời mở rộng các hình thức đối thoại và lắng nghe ý kiến của người lao động, góp ý cho cán bộ lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong Tổng công ty. Ý thức trách nhiệm, tinh thần công việc của mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên. Niềm tin của người lao động đối với Đảng, với chế độ, với đội ngũ cán bộ ở cơ sở có nhiều chuyển biến tốt. Tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và hỗ trợ nhau trong cộng đồng doanh nghiệp được củng cố và tăng cường. Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người lao động là động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của người lao động trong thực hiện công tác khoán và quản trị chi phí sản xuất kinh doanh, là động lực phát triển doanh nghiệp. Khoán quản trị chi phí không những giúp thực hành tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; mặt khác, quản trị chi phí góp phần nâng cao ý thức lao động, phát huy tối đa năng lực và tính chủ động sáng tạo của các cá nhân, mỗi phân xưởng, tổ đội sản xuất và doanh nghiệp.
Trong những năm qua, cán bộ và công nhân viên của Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác khoán và tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh hằng trăm tỷ đồng, cụ thể 3 năm gần đây đã tiết kiệm được trên 77,1 tỷ đồng, trong đó: năm 2011 tiết kiệm được 16,5 tỷ đồng, năm 2012 tiết kiệm được 26,4 tỷ đồng, năm 2013 tiết kiệm được trên 34,2 tỷ đồng. Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phối hợp với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trở thành nhân tố tích cực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước khi ban hành các Nghị quyết, cơ chế, chính sách,Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức lấy ý kiến của công nhân viên, do vậy khi Nghị quyết của Đảng ủy ban hành được người lao động tự giác thực hiện có hiệu quả. Quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng; rèn luyện cán bộ, đảng viên, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân.  Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành quy chế làm việc giữa Bí thư Đảng uỷ với Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau. Thực hiện Quy chế dân chủ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đổi mới và làm chuyển biến phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân viên.
Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới. Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể. Trong đó nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.Nhiệm vụ trọng tâm là: Tăng cường tiêu thụ sản phẩm, duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm, đời sống CBCNV, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện kế hoạch kinh tế - xã hội các năm 2014-2015, tầm nhìn đến năm 2020 với hiệu quả cao.  Các giải pháp cụ thể là: Tiếp tục quán triệt học tập và nâng cao nhận thức, ý thức, năng lực thực hành dân chủ cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, trong đó có Chỉ thị 30 CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII), Kết luận số 65 KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chí thị số 21 CT/TU ngày 2/6/2010 của Thành ủy Hà Nội gắn với việc triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013 NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Tổng công ty.  Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để mọi người hiểu và thực hiện đúng nội dung của Quy chế, gắn với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ cho người lao động. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cho cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với chức năng, nhiệm vụ từng tổ chức, từng mặt công tác và trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu ở  đơn vị cơ sở, gắn với các chương trình, dự án, kế hoạch kinh tế - xã hội, với cải cách hành chính. Thực hiện Quy chế dân chủ là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với việc chuẩn bị và Đại hội Đảng các cấp vào năm 2015, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên thực hiện giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt chế độ lấy ý kiến nhân dân và cán bộ trước khi đề ra các chủ trương, nhiệm vụ trước khi phân loại cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng cũng như trong việc bổ nhiệm, đề bạt. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ và sức sáng tạo của công nhân viên, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Phát huy tốt hơn vai trò vận động người lao động thực hiện và giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên đồng thời xử lý kịp thời những cán bộ, đảng viên, công nhân viên vi phạm dân chủ, quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết kịp thời; tiếp tục triển khai xây dựng và hoàn thiện Quy chế dân chủ cơ sở. Trong đó các giải pháp về sản xuất kinh doanh cần tập trung là: Đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh doanh. Giữ vững thị trường tiêu thụ than, xi măng hiện có, tìm kiếm và mở rộng thị trường mới. Phấn đấu ổn định chất lượng than, xi măng, ưu tiên sản xuất các loại than có chất lựơng cao theo nhu cầu thị trường, đảm bảo cung cấp đủ than cho các Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn và  Nhiệt điện Na Dương. Đảm bảo an toàn lao động và an toàn môi trường, không để xẩy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Đảm bảo an toàn về vốn, kinh doanh đúng pháp luật, không để các hiện tượng tiêu cực xẩy ra. Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cơ bản, quản lý khối lượng mỏ, chất lượng sản phẩm. Các chỉ tiêu công nghệ cần được quản trị chặt chẽ ngay từ khâu lập kế hoạch và trong điều hành sản xuất.  Sử dụng hiệu quả các thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại trong sản xuất than, vật liệu, cơ khí (máy xúc có dung tích gầu xúc lớn, ô tô trọng tải lớn..vv),  ứng dụng tiến bộ khoa học- kỹ thuật, tiết kiệm chi phí sản xuất. Thực hiện tiết kiệm 5% trên tổng chi phí sản xuất kinh doanh.
 Các giải pháp về công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ tổ chức tốt việc học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng uỷ Tổng công ty. Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của Đảng. Tiếp tục học tập sâu rộng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội. Tổ chức học tập chuyên đề “ Học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”Tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, cụ thể: Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hành tiết kiệm của cán bộ, đảng viên và công nhân viên. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy định 19 điều đảng viên không được làm.Tập trung kiểm tra, thanh tra việc thực hiện luật pháp, chính sách của Đảng và Nhà nước; hàng năm cán bộ chủ chốt phải kê khai tài sản, nhà đất theo quy định.Xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở Tổng công ty, phát huy quyền làm chủ của người lao động. Mở rộng dân chủ để phát huy trí tuệ, khơi dậy tính sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong việc xây dựng các chủ trương, giải pháp đúng đắn, sáng tạo thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển của Tổng công ty; trong đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Để tiếp tục nâng cao vai trò và sức chiến đấu của Đảng bộ Tổng công ty. Lãnh đạo các chi bộ Đảng thực hiện đúng và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của chi bộ theo Điều lệ Đảng quy định về những nội dung xây dựng tổ chức Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên. Thông qua các kỳ sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần nắm được tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời có định hướng tư tưởng. Qua thực hiện công việc hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, chi ủy kiểm tra, giám sát kết quả giữa nói và làm, kịp thời biểu dương những việc làm tốt, ngăn chặn kịp thời những tư tưởng, hành động chưa đúng. Lãnh đạo thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; thực hiện thường xuyên, nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng uỷ, chi bộ, trong sinh hoạt chi bộ đảng. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty, đoàn kết nội bộ và có tín nhiệm trong quần chúng.
Trên cơ sở tổng kết các nhiệm vụ chính trị quan trọng và đề ra phương hướng hoạt động của toàn Đảng bộ trong thời gian tới. Báo cáo cũng đã rút ra những bài học kinh nghiệm như: Nắm vững các quan điểm chỉ đạo của Chỉ thị 30-CT/TW nhận thức đúng đắn về phát huy dân chủ của người lao động, đề cao trách nhiệm lãnh đạo của cấp uỷ đảng và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong công nhân viên, nghiêm túc thực hiện và mở rộng việc lấy ý kiến quần chúng, tích cực thực hành dân chủ, quyết tâm đưa Quy chế dân chủ đi vào thực tiễn, sẽ tạo nên chuyển biến thực sự và trở thành phong trào của đông đảo quần chúng ở cơ sở.  Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của người lao động ở cơ sở, tạo bầu không khí phấn khởi, tin tuởng, đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và công nhân viên, tạo thế và động lực mới cho sự phát tnển bền vững Tổng công ty và xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên gương mẫu, sâu sát với quần chúng, tổ chức để người lao động bàn bạc tháo gỡ những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội. Tạo sự thống nhất, phối họp đồng bộ giữa chính quyền với các đoàn thể quần chúng. Coi trọng việc thể chế hoá, xây dựng các quy chế, quy đinh phù họp với thực tiễn từng thời kỳ, để nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.  Phát huy dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm minh đối với những vụ việc tiêu cực, sai phạm đã phát hiện, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối làm mất ổn định an ninh, trật tự. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của Tổng công ty.

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty - Bùi Trần Đông báo cáo tại Hội nghịIMG_0116.

                                                     Quang Nguyễn và Lưu Hưng
                                                          Ảnh của Nguyên Quang

 

Số lượt đọc: 4670 - Cập nhật lần cuối: 10:55 | 16/04/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ