THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMIHà Nội, ngày 11  tháng 3 năm 2014     

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Kính gửi:     Các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
    Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
    Căn cứ quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số  29/QĐ-HĐQT ngày  11/3/2014 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
1. Thời gian:    Từ 8h30 đến 11h30 ngày 18/3/2014
2. Địa điểm:    Tại Hội trường tầng 3-Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI– Tổ 30 thị trấn Đông Anh- Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
a/ Thảo luận và thông qua tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty.
b) Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
c) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của HĐQT và công tác sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014..
d) Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2013.
e) Bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát
g/ Một số nội dung khác
4. Đối tượng tham dự:
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI thì các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.Tuy nhiên thực tế số lương cổ đông của Công ty là rất lớn, số cổ đông là CBCNV trong Công ty phần lớn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại các công trường xa trụ sở Công ty và số cá nhân là cổ đông ngoài Công ty có số lượng lớn, trong khi cơ sở vật chất và điều kiện khác phục vụ cho Đại hội có hạn chế như phòng họp chật hẹp, nơi ăn, nghỉ không có …nên việc tổ chức Đại hội toàn thể cổ đông là không thực hiện được. Do vậy Cổ đông đến tham dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và uỷ quyền tối thiểu bằng 6000 cổ phần.
Đối với CBCNV đang làm việc tại Công ty, Công ty đề nghị các cổ đông của đơn vị xem xét ủy quyền cho số cổ đông có khả năng và điều kiện tham dự .
5. Đăng ký tham dự Đại hội.
a. Cổ đông dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
b. Cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
c. Cổ đông không có nhu cầu đi dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
Nội dung đăng ký nêu trên gửi về Công ty trước 16h30’ ngày 14/3/2014
Sau thời gian 16h30’ ngày 14/3/2014 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu đại hội cho cổ đông.
    Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:
    Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI
    Địa chỉ:    Tổ 30- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội
    Điện thoại:    04.3883 2505 – 0978221072  (gặp ông Nguyễn  Văn Thiều)   
Fax:        04.3882 0579
Thông báo này gửi trên Website: Congnghiepmovietbac.com.vn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin
    Trân trọng thông báo./.
 
Nơi nhận                                                                       
- Như kính gửi
- Lưu HĐQT
    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Đình Lên

 

Các tài liệu đính kèm : Ai có nhu cầu có thể tài bằng đường linh dưới đây:( copy link rồi dán vào thanh address của trình duyệt)

Giay uy quyen (DHCD).doc: https://www.mediafire.com/?a8fk13h8fleptuc

Quy che to chuc dai hoi 2014.doc: https://www.mediafire.com/?a8fk13h8fleptuc

Thongbaodaihoicodong2014.doc: https://www.mediafire.com/?a8fk13h8fleptuc,bchspo3dxsfbop,2g764s3i8crl1w8
     
Danh sach co dong so huu co phan.xls: https://www.mediafire.com/?t04dz6f3fwniup9

Số lượt đọc: 4326 - Cập nhật lần cuối: 03:47 | 12/03/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ