TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC – VINACOMIN RA NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH “ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2014”

     

      Quang Nguyễn

Để góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, ngày 18 tháng 02 năm 2014, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc -Vinacomin đã ra Nghị quyết liên tịch số 202/ NQLT-TGĐ-CĐ-ĐTN giữa Tổng giám đốc – Công đoàn – Đoàn thanh niên “ Về việc thực hiện công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2014”.
Mục tiêu chính là:
1- Phát động phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh sâu rộng trong cán bộ công nhân viên chức – lao động. Đặc biệt là lực lượng lao động trẻ là Đoàn viên thanh niên, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về an toàn – vệ sinh lao động trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo sản xuất an toàn, giảm thiểu tối đa tai nạn lao động và sự cố, thực hiện thành công mục tiêu đề ra là “ An toàn – Đổi mới – Hiệu quả – Phát triển”
2. Không có Tai nạn lao động chết người, giảm Tai nạn lao động nặng so với năm 2013.
3. Hoàn thành kế hoạch sản xuât kinh doanh, kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2014.
4. Tập đoàn TKV kiểm tra chấm điểm toàn diện về công tác AT-VSLĐ theo Quyết định số 389 /QĐ-AT ngày 27/9/2001 đạt “Đơn vị đảm bảo AT-VSLĐ” loại khá trở lên.
5. Cải thiện điều kiện lao động và môi trường làm việc; sản xuất phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, gọn gàng, sạch, đẹp, phát triển bền vững.
6. Triển khai đồng bộ giữa việc xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động, văn hóa an toàn giao thông tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và ứng xử của cán bộ, công nhân về công tác AT-VSLĐ trong sản xuất, trong tham gia giao thông và triển khai thực hiện công việc hàng ngày.
Nghị quyết gồm có 4 yêu cầu chủ yếu phải triển khai là :
1. Các đơn vị phải có Nghị quyết liên tịch của Giám đốc - Công đoàn- Đoàn thanh niên về công tác AT-VSLĐ năm 2014, phát động và triển khai Nghị quyết đến toàn thể CNVC - LĐ để mọi người tham gia thực hiện.
2. Nội dung Nghị quyết phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của đơn vị; Nghị quyết phải xây dựng tiến độ thực hiện từng nội dung, công việc, định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả về Tổng Công ty để tổng hợp và tổ chức kiểm tra đánh giá thành tích của từng đơn vị.
3. Nghị quyết liên tịch phải phân định rõ trách nhiệm của các bên: Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên tham gia hoạt động về lĩnh vực AT-VSLĐ.
4. Tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung Nghị quyết để triệt tiêu tai nạn lao động, sự cố do: Người lao động vi phạm qui trình, nội qui an toàn và các sự cố gây tai nạn lao động lặp lại đã xảy ra.

Ảnh: Phát động thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Than Na Dương
Về nội dung công việc.
 Đối với chuyên môn: Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc các Công ty con, đơn vị trực thuộc phải thực hiện 19 điểm cụ thể và chi tiết về công tác an toàn – vệ sinh lao động trong năm 2014. Trong đó nhấn mạnh các yêu cầu:
 Tổ chức tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động; tăng cường kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra chéo, kiểm tra chấm điểm toàn diện về AT-VSLĐ; PCCN; phát hiện kịp thời các nguy cơ, các vi phạm và có biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn; thực hiện thường xuyên hàng tháng. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các hệ thống quản lý: Quản lý kỹ thuật, giám sát an toàn và chỉ huy sản xuất một cách khoa học, gọn nhẹ, hoạt động có hiệu quả, phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển của đơn vị và Tổng Công ty. Rà soát, trang bị đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động đặc biệt là phương tiện chuyên dùng như: Quần áo chịu nhiệt, máy đo khí, bình tự cứu cá nhân, máy thở ở mỏ hầm lò; lưới an toàn cho công nhân làm việc trên cao; dây đánh chập pha, ủng và găng tay cách điện cho công nhân vận hành và sửa chữa điện, ... đảm bảo chất lượng, thời gian sử dụng, mẫu mã, hình thức đẹp; thực hiện các tháng trong năm 2014. Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các qui trình, nội quy an toàn, qui định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn; sổ sách bàn giao ca, nhật lệnh, ca lệnh, … theo qui định của Tổng Công ty; nâng cao chất lượng công tác lập, duyệt thiết kế kỹ thuật, hộ chiếu thi công, biện pháp an toàn, phương pháp ứng cứu sự cố, tìm kiếm cứu nạn; kế hoạch phòng ngừa cháy trong hầm lò, bục nước, khí…. (Công ty than Khánh Hòa) phải thực sự cụ thể, chi tiết, sát với điều kiện thực tế và mang tính khả thi cao. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, khám sớm phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo đúng quy định. Phân loại sức khoẻ lao động, bố trí việc làm phù hợp với sức khoẻ từng người; tổ chức điều trị, điều dưỡng cho những người bị mắc bệnh nghề nghiệp, tạo điều kiện cho những người bị mắc bệnh bụi phổi được rửa phổi tại Trung tâm Y tế lao động TKV. Thường xuyên đo kiểm tra xác định các yếu tố có hại trong môi trường lao động, đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục những yếu tố vượt quá tiêu chuẩn cho phép.  Phối hợp với tổ chức Công đoàn giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động khi người lao động bị TNLĐ, tai nạn rủi ro, mắc bệnh nghề nghiệp. Tiếp tục đầu tư công nghệ hợp lý khai thác than, khai thác đá, sản xuất cơ khí, xây dựng, sản xuất VLXD, vỏ bao, lưới thép nhằm đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, tăng sản lượng, không tăng lao động, giảm cường độ lao động và nâng cao mức độ đảm bảo an toàn. Phối hợp với tổ chức Công đoàn kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, hoàn thành trong tháng 2 năm 2014; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho ATVSV, hoàn thành trong quý I năm 2014.  Phối hợp với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên: Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch, bổ sung kịp thời vào Nghị quyết liên tịch các biện pháp đảm bảo an toàn. Triển khai đồng bộ việc xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, văn hóa an toàn giao thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và ứng xử có văn hóa của cán bộ, công nhân, người lao động trong các đơn vị thuộc Tổng Công ty. Xây dựng chương trình hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia lần thứ 16 năm 2014 về AT-VSLĐ–PCCN và triển khai thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 96 /CMV-AT ngày 21/1/2014 của Tổng Công ty.
 Đối với tổ chức Công đoàn: Nghị quyết đã nêu rõ 12 mục tiêu chính để vận động và yêu cầu các cấp công đoàn từ Tông công ty xuống các Công đoàn các Công ty con, Đơn vị trực thuộc phải thực hiện.

Trong đó có các mục tiêu chính là.
 Phát động phong trào thi đua đăng ký thực hiện các công trình đảm bảo AT-VSLĐ đảm bảo 100% công nhân viên chức lao động ký cam kết không vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn về AT-VSLĐ, không để xảy ra TNLĐ. Đại diện người lao động ký thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động trong đó có nội dung về AT-VSLĐ; hoàn thành trong quí I năm 2014. Tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy trình, quy chuẩn, qui phạm an toàn; nâng cao ý thức, tác phong công nghiệp cho người lao động và người sử dụng lao động bằng các công việc cụ thể như. Đưa tin bài về công tác An toàn – Vệ sinh lao động lên các phương tiện thông tin của đơn vị, của địa phương, của ngành; các tháng trong năm. Biểu dương hình ảnh người tốt, việc tốt, phê bình nghiêm khắc người vi phạm về công tác AT-VSLĐ lên bảng tin an toàn, tạp chí; bảng tin an toàn được đặt tại nơi có đông công nhân qua lại, để mọi người dễ thấy, dễ đọc có tác động trực tiếp đến ý thức và hành động của công nhân viên chức lao động trong đơn vị. Có pa nô, áp phích, tranh ảnh về các hành vi vi phạm an toàn treo tại nơi sản xuất, nơi có đông cán bộ, công nhân để mọi người biết phòng tránh.  Phối hợp cùng với chuyên môn cùng cấp tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, kỹ năng chỉ huy, kỹ năng kiểm tra, giám sát về AT-VSLĐ cho cán bộ chỉ huy sản xuất, cán bộ công đoàn và cho an toàn vệ sinh viên và giám sát viên an toàn. Phát động CNVC phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động, chú trọng các sáng kiến về AT-VSLĐ, phối hợp với chuyên môn 6 tháng họp xét, công nhận sáng kiến 01 lần. Phối hợp với chuyên môn, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của mạng lưới ATVSV, chất lượng sinh hoạt mạng lưới ATVSV. Phát động thi đua tháng 7/2014 Công đoàn tham gia quản lý giữ vững an toàn – vệ sinh lao động để lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 ¸ 28/7/2014). Phối hợp với chuyên môn và Đoàn thanh niên: Hàng tháng kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết liên tịch, bổ sung kịp thời vào Nghị quyết liên tịch các biện pháp đảm bảo an toàn. Phối hợp cùng chuyên môn, đoàn thanh niên: Triển khai đồng bộ việc xây dựng nội dung văn hóa doanh nghiệp, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, văn hóa an toàn giao thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và ứng xử có văn hóa của cán bộ, công nhân, người lao động trong các đơn vị thuộc Tổng Công ty.
 Đối với tổ chức Đoàn thanh niên tại các công ty, đơn vị. Triển khai đầy đủ 12 nội dung và mục tiêu như: Đoàn Thanh niên đơn vị phải xây dựng chương trình hành động về công tác AT-VSLĐ với các nội dung cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành các mục tiêu trong “Năm Thanh niên tình nguyện, năm 2014”.Phối hợp với chuyên môn, công đoàn cùng cấp vận động đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014. Lấy tháng 3 năm 2014 là “Tháng Thanh niên” phát động tham gia quản lý sản xuất, đảm bảo an toàn lao động; đảm bảo 100% Đoàn viên thanh niên khối sản xuất trực tiếp ký cam kết không vi phạm an toàn lao động, không để xảy ra TNLĐ, phát huy tinh thần xung kích của Đoàn viên thanh niên đi đầu trong công tác AT-VSLĐ - PCCN.  Tổ chức tuyên truyền giáo dục CNVC – LĐ là Đoàn viên thanh niên đi đầu trong việc chấp hành kỷ luật lao động, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, kỹ thuật cơ bản đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất. Đoàn thanh niên các đơn vị phải thành lập câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ và tổ hỗ trợ sáng kiến, vận động Đoàn viên thanh niên phát huy sáng kiến, cải tiến hợp lý hoá sản xuất, thực hiện tốt chương trình đưa công nghệ mới vào sản xuất theo kế hoạch của đơn vị. Tổ chức xung kích đảm nhận các công trình có công việc khó khăn nhằm cải thiện điều kiện lao động, các công trình bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp.Vận động Đoàn viên thanh niên thực hiện tốt Nghị quyết số 32 của Chính phủ về việc thực hiện an toàn khi tham gia giao thông cũng như quá trình đi lại làm việc. Phối hợp với Công đoàn, chuyên môn trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác AT-VSLĐ; viết, đưa tin và tọa đàm về an toàn – vệ sinh lao động. Nghiên cứu, phổ biến trong đoàn viên thanh niên Kế hoạch số 1193 KH/ĐU ngày 13/12/2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATLĐ, VSLĐ trong thời kỳ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập Quốc tế.
Việc tổ chức thực hiện. Nghị quyết đã nêu rõ : Giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên các công ty con, đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin phải xây dựng Nghị quyết liên tịch năm 2014 với các nội dung cụ thể theo đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty, đơn vị và phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác AT-VSLĐ – PCCN năm 2014.
Với việc ra Nghị quyết liên tịch về việc thực hiện công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2014 đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đến nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả năm thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo Tổng công ty. Tin tưởng rằng năm 2014, tổng công ty sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thi đua ngay từ quý I, 6 tháng đầu và cả năm 2014 như mục tiêu đã đề ra là “ An  toàn -Đổi mới – Hiệu quả - Phát triển”.

                                           Bài và ảnh của Quang Nguyễn         

                                               
   
 

Số lượt đọc: 4692 - Cập nhật lần cuối: 08:40 | 19/02/2014
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ