THÔNG BÁO: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆT BẮC-VINACO MIN                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG-VVMI                                                                Hà Nội, ngày  11  tháng 3 năm 2013
 
Số:  28 /TB– HĐQT, 
 
                                                                               THÔNG BÁO
                                       V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 
Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
Căn cứ quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số       /QĐ-HĐQT ngày     /3/2013 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 29/3/2013 
2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3-Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI– Tổ 30 thị trấn Đông Anh- Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
 - Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
 - Báo cáo của ban kiểm soát.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2012.
 - Tờ trình xin sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
 - Một số nội dung khác.
4. Đối tượng tham dự:
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI thì các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội.Tuy nhiên thực tế số lương cổ đông của Công ty là rất lớn, số cổ đông là CBCNV trong Công ty phần lớn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại các công trường xa trụ sở Công ty và số cá nhân là cổ đông ngoài Công ty có số lượng lớn, trong khi cơ sở vật chất và điều kiện khác phục vụ cho Đại hội có hạn chế như phòng họp chật hẹp, nơi ăn, nghỉ không có …nên việc tổ chức Đại hội toàn thể cổ đông là không thực hiện được. Do vậy Công ty thực hiện theo khoản 2 điều 12 của Điều lệ tổ chức và h                                                                                                                                                           oạt động của Công ty thì cổ đông đến tham dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và uỷ quyền tối thiểu bằng 6000 cổ phần.
Đối với CBCNV đang làm việc tại Công ty, Công ty đề nghị các cổ đông của đơn vị xem xét ủy quyền cho số cổ đông có khả năng và điều kiện tham dự .
5. Đăng ký tham dự Đại hội.
a. Cổ đông dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
b. Cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
c. Cổ đông không có nhu cầu đi dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp. 
Nội dung đăng ký nêu trên gửi về Công ty trước 16h30’ ngày 22/3/2013
Sau thời gian 16h30’ ngày 22/3/2013 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu đại hội cho cổ đông.
Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI
Địa chỉ: Tổ 30- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội 
Điện thoại: 04.3883 2505 – 0978221072  (gặp ông Nguyễn  Văn Thiều)
Fax: 04.3882 0579
Thông báo này gửi trên Website: Congnghiepmovietbac.com.vn của Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận                                                              TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ          
- Như kính gửi                                                                          Chủ tịch
- Lưu TCHC, HĐQT                                                                        (Đã ký)
 
                                                                                                      Vũ Đình lên
 
Tài liệu phục vụ đại hội: (Copy rồi dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt Internet để download)
http://www.mediafire.com/?fbr4hmswf14chy9
 
Nội dung trong file nén :
Danh sách cổ đông sở hữu cổ phần.xls
Giay uy quyen (DHCD).doc
Quy che to chuc dai hoi 2013.doc
Thong bao dai hoi co dong 2013.doc
 
Số lượt đọc: 5040 - Cập nhật lần cuối: 03:52 | 21/03/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ