THÔNG BÁO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI năm 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

   MỎ VIỆT BẮC- VINACOMIN           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
           CÔNG TY CỔ PHẦN                                  
XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI            Thái Nguyên, ngày 08 tháng 3 năm 2013      
 
            Số: 38/TB - HĐQT                                       
 
THÔNG BÁO
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013)
 
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI
 
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.
Căn cứ Biên bản họp số 35/BB-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.
Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 3 năm 2013.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI  
           Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung đại hội:
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và Thông qua phương hướng            nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.      
- Tờ trình xin thông qua báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty và Tờ trình về việc ủy quyền cho Tổng Công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc-Vinacomin lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và việc bảo lãnh vay vốn cho Công ty. 
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2012 và phương hướng hoạt động 2013.
- Tờ trình Đại hội thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác.
4. Đối tượng tham dự đại hội:    
Tất cả cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự đại hội. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty kính đề nghị các vị cổ đông xem xét, nếu không có điều kiện tham dự thì sớm thông báo cho Công ty biết để chốt danh sách cổ đông dự đại hội.
5. Đăng ký tham dự đại hội:
a) Cổ đông có thể tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự đại hội hoặc uỷ quyền) hoặc không tham dự đại hội, đề nghị Cổ đông đánh dấu ( X ) xác nhận hình thức tham dự Đại hội vào ô tương ứng và gửi giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30’ ngày 24/3/2013. 
b) Nếu cổ đông uỷ quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30’ ngày      24/3/2013.
Trường hợp quá 16h30’ ngày 24/3/2013 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay uỷ quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không dự đại hội.
* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy uỷ quyền: 
Công ty cổ phần xi măng Quán Triều-VVMI  
                     Xã An Khánh - Huyện Đaị Từ - Tỉnh Thái Nguyên.
- Số ĐT liên lạc: 0280 3843 185; 0988 812 262 (gặp Chị Diễn - TP.TCHC)
- Số fax:  0280 3843 185 (văn thư)
6. Tài liệu phục vụ đại hội:
Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải tại Website:
http://www.congnghiepmovietbac.com.vn
Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Vậy Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và tới tham dự để đại hội được đông đủ và thành công tốt đẹp./.
 
 
Nơi nhận:      T/M HĐQT CÔNG TY
- Như kính gửi     CHỦ TỊCH
- Lưu TCHC, KHVT
 
 
 
                 Vũ Đình Lên
 
Tài liệu phục vụ đại hội: (Copy rồi dán vào thanh địa chỉ của trình duyệt Internet để download)
 
http://www.mediafire.com/?ty4d7dtdccadan5
 
Trong file nén tải về bao gồm: 
 
Báo cáo  kiểm soát năm 2012.Quán Triều.doc
Bao cao DHCD nam 2013 (16-3).doc
Dieu le Công ty CPXM Quán Triều(ra soát va sua lại).doc
Dieu le mau Tap doan cho cac Cty ( kèm theo CV 1174.doc
DS CO DONG 2013- ok.xls
Giay xac nhan tham du dai hoi 2013.doc
Nguyen tac the le bieu quyet (8-3).doc
Noi dung chuong trinh DHCD 2013 (8-3).doc
NQ -QD  danh sach co dong 2013.doc
QD thanh lap Ban kiem tra tu cach (8-3).doc
Quy che DHDCD nam 2013.doc
Thong bao trieu tap dai hoi (8-3).doc
To trinh phe duyet quyet toan tai chinh(ok).doc
To trinh UQ TCty vay von.doc
TT chot danh sach co dong 2013.doc
Uy quyen di du dai hoi-2013.doc
Uy quyen di du dai hoi 2013.doc
Uy quyen di du dai hoi cong ty me - 2013.doc
 
 
 
 
Số lượt đọc: 5545 - Cập nhật lần cuối: 04:04 | 20/03/2013
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ