Để đạt kết quả này, Công ty đặc biệt coi trọng khâu tiêu thụ sản phẩm: mở rộng và phát huy thị trường tiềm năng, xây dựng được mạng lưới phân phối sản phẩm ổn định ở tất cả các tỉnh phía Bắc và bắt đầu thâm nhập thị trường phía Nam; quan tâm duy trì khách hàng truyền thống, tập trung vào các nhà phân phối lớn, có khả năng tài chính tốt; thực hiện khuyến mãi… Bên cạnh đó, Công ty tích cực tiết giảm chi phí đầu vào, kiểm soát tốt chất lượng đầu ra. Năm 2013, Công ty đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ 700.000 tấn sản phẩm, đạt doanh thu 567 tỷ đồng.
 

 

 
 

 

Tin từ: http://www.vinacomin.vn/vi/news/Tin-tuc-Vinacomin/Cong-ty-CP-Xi-mang-Quan-Trieu-San-xuat-va-tieu-thu-670-000-tan-san-pham-3620.html