Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Quán Triều năm 2012

  

CÔNG TY CỔ PHẦN 
XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI
------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––– 
Số 17/TB-HĐQT  
          Thái Nguyên, ngày 16 tháng 3 năm 2012  
 
 
THÔNG BÁO
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012)
 
Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI
 
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.
Căn cứ Biên bản họp số 10/BB-HĐQT ngày 03 tháng 03 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Quán Triều.
Sau khi đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định, Công ty cổ phần xi măng Quán Triều - VVMI quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 4 năm 2012.
2. Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty cổ phần xi măng Quán Triều -VVMI  
           Xã An Khánh - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên.
3. Nội dung đại hội:
        - Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và Thông qua phương hướng            nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.      
       - Thông qua báo cáo tài chính năm 2011.
       - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty năm 2011.
       - Thảo luận và thông qua các nội dung cần thiết khác.
4. Đối tượng tham dự đại hội:    
Tất cả cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự đại hội. Tuy nhiên, do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn nên Công ty kính đề nghị các vị cổ đông xem xét, nếu không có điều kiện tham dự thì sớm thông báo cho Công ty biết để chốt danh sách cổ đông dự đại hội.
5. Đăng ký tham dự đại hội:
a) Cổ đông có thể tham dự Đại hội (trực tiếp tham dự đại hội hoặc uỷ quyền) hoặc không tham dự đại hội, đề nghị Cổ đông đánh dấu ( X ) xác nhận hình thức tham dự Đại hội vào ô tương ứng và gửi giấy xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30’ ngày 04/4/2012. 
b) Nếu cổ đông uỷ quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự đại hội, đề nghị gửi giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax, hoặc gửi trực tiếp trước 16h30’ ngày      04/4/2012.
Trường hợp quá 16h30’ ngày 04/4/2012 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay uỷ quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không dự đại hội.
* Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy uỷ quyền:
Tại Thái nguyên : Công ty cổ phần xi măng Quán Triều  
                       Xã An Khánh - Huyện Đaị Từ - Tỉnh Thái Nguyên.
- Số ĐT liên lạc: 0280 3901 908; 0988 812 262 (gặp Chị Diễn - PP.TCHC)
- Số fax:  0280 3843 185 
Tại Hà Nội : Văn phòng đại diện Công ty cổ phần xi măng Quán Triều, 
                       Số 1 – Phan Đình Giót – Thanh Xuân , Hà Nội.
- Số điện thoại liên lạc:  046 3647 496;  0915 361 965 (gặp Ông Đỗ Thanh Bình)
6. Tài liệu phục vụ đại hội:
Toàn bộ tài liệu phục vụ đại hội được đăng tải tại :
http://www.congnghiepmovietbac.com.vn/?main=news&catid=10&id=394
Đề nghị các đại biểu tới tham dự đại hội xuất trình chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
Thông báo này thay cho giấy mời.
Vậy Công ty trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và tới tham dự để đại hội được đông đủ và thành công tốt đẹp./.
 
 
Nơi nhận:     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Như kính gửi      UVHĐQT-Giám đốc Công ty
- Lưu TCHC, KHVT
 
 
 
 
                      Trần Đăng Quy
 
Các cổ đông có thể download tài liệu phục vụ Đại hội theo link sau:
 http://www.mediafire.com/?mit7bpqaxn881zq
 
Số lượt đọc: 6286 - Cập nhật lần cuối: 08:13 | 04/04/2012
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ