VVMI: Tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

 

Ngày 21/5/2018, tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hoá, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã tổ chức Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 05 báo cáo chuyên ngành đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp năm 2017, 4 tháng đầu năm 2018 và các giải pháp thực hiện các tháng còn lại của năm 2018. Theo đó, doanh thu bán hàng năm 2017 toàn Tổng công ty đạt 4155 tỷ đồng bằng 96% so với kế hoạch điều hành, 4 tháng đầu năm 2018 đạt 1576 tỷ đồng bằng 36,74% KH năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 159 tỷ đồng bằng 122% kế hoạch; Lao động bình quân 4700 người; Tiền lương bình quân đạt 7,256 triệu đồng/người/tháng bằng 108% KH năm và tăng 10,6% so với năm 2016. Các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đã đóng góp tích cực vào hiệu quả chung toàn Tổng công ty, cụ thể kết quả đạt được các lĩnh vực như sau:
Công tác kế hoạch, khoán và quản trị chi phí: Đã xây dựng kế hoạch điều hành chi phí đặc biệt, gắn trách nhiệm kiểm soát điều hành chi phí cho lãnh đạo, người đứng đàu các phòng ban, đơn vị để giải quyết kịp thời các vướng mắc, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, chú trọng các biện pháp tiết kiệm chi phí khoán như: hoàn thiện các định mức kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo cơ cấu và nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động và nâng cao năng suất thiết bị ca máy; đẩy mạnh áp dụng tin học hoá, tự động hoá vào sản xuất …
Công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương: Đã khẩn trương triển khai xây dựng phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức định biên lao động phù hợp với điều kiện của các đơn vị đảm bảo tiến độ yêu cầu của TKV. Tính đến ngày 30/4/2018, toàn Tổng công ty giảm được 28/33 phòng ban, phân xưởng. Tổng công ty và các đơn vị đã tích cực triển khai tái cơ cấu lực lượng lao động, giảm tỷ lệ lao động gián tiếp, phục vụ và phụ trợ, sắp xếp lao động dôi dư. Tổng số lao động giảm là 490 người (trong đó số lao động chấm dứt HĐLĐ chuyển sang xã hội hoá là 75 người), các chế độ hỗ trợ cho lao động nghỉ việc do thực hiện đổi mới cơ cấu lao động được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước, TKV và của Tổng công ty. Đã xây dựng cơ chế khuyến khích tiền lương đối với lao động có tài năng, trình dộ chuyên môn cao, tay nghề giỏi, thợ lò…   
Công tác tài chính, kế toán, thống kê: có các giải pháp tích cực huy động kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; điều hành sử dụng linh hoạt dòng tiền, đáp ứng đủ vốn cho sản xuất. Kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng và tồn kho vật tư ở các đơn vị để giảm nhu cầu vay vốn lưu động, giảm chi phí lãi vay. Tăng cường công tác thu hồi công nợ phải thu của khách hàng, giảm nợ phải trả, nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn, giảm hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu…
Công tác quản lý vật tư, tiêu thụ xi măng: Thường xuyên bám sát nhu cầu sản xuất kinh doanh, cung ứng kịp thời vật tư cho sản xuất, hạn chế tối đa hàng tồn kho. Duy trì việc kiểm tra, kiểm soát việc mua sắm vật tư ở các đơn vị theo quy định hiện hành. Năm 2017, toàn Tổng công ty tiêu thụ được 2 120 113 tấn xi măng và clinker bằng 102% kế hoạch năm. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn thực hiện giá bán các sản phẩm xi măng, clinker của Tổng công ty ban hành, thực hiện chính sách chiết khấu để khuyến khích khách hàng tăng sản lượng tiêu thụ, giữ vững và tăng được thị phần tại các vùng thị trường. 
Công tác kiểm soát nội bộ: thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại các đơn vị theo kế hoạch; trong quá trình triển khai nhiệm vụ đã phát hiện ra những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý, kịp thời góp ý, kiến nghị với các đơn vị để khắc phục tồn tại nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý trong nội bộ doanh nghiệp …
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Quang Bình- Chủ tịch HĐQT xác định, năm 2018 các mảng lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời quyết liệt khắc phục những yếu kém còn tồn tại trong quản lý, phải tuân thủ theo pháp luật và tăng cường kiểm soát. Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phải cụ thể và sát thực tế, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo hàng tháng; các đơn vị phải xây dựng quy chế quản lý công nợ theo quy định, quan tâm xử lý công nợ khó đòi. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn tại một số đơn vị đã được TKV phê duyệt. Tuyên truyền vận động người lao động mua cổ phần khi Tổng công ty thoái vốn; có các giải pháp, cơ chế  thu hút lao động chất lượng cao, giảm lao động dôi dư.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng công ty Trần Hải Bình đã biểu dương những kết quả đã đạt được ở các lĩnh vực kinh tế tổng hợp năm qua, đồng thời nhấn mạnh, các đơn vị cần tiếp tục thay đổi tư duy trong điều hành, cơ chế điều hành kế hoạch năm 2018 tăng tính chủ động cho đơn vị, do vậy các đơn vị phải nghiên cứu, năm bắt diễn biến trên thế giới và tình hình thay đổi cơ chế, chính sách của nhà nước, tranh thủ thời cơ thuận lợi đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh việc áp dụng tin học hoá, tự động hoá vào quản lý vật tư. Công tác KTTKTC phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, chính xác, kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xây dựng kế hoạch, chuyên đề kiểm tra các đơn vị. Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, thoái vốn đã được phê duyệt, thực hiện cơ chế trả lương khuyến khích đối với lao động cần thu hút; quan tâm xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị./.
Tại Hội nghị, Tổng công ty đã quyết định thưởng 782 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2017./.
 
Một số hình ảnh của Hội nghị
 
 
Tổng giám đốc Trần Hải Bình phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị


 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Nguyễn anh Tuấn, Trưởng phòng KTKH trình bầy báo cáo chuyên ngành tại Hội nghị
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng La Hiên phát biểu tham luận tại Hội nghị
 
Ảnh và bài : Phòng TCNS
 
 

 

Số lượt đọc: 1595 - Cập nhật lần cuối: 09:13 | 31/05/2018
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ