CTY CP SX&KD VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    MỎ VIỆT BẮC - VINACOMIN                                  Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN SX&KD                    
VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI                        
 
Số:    0226       /TB- HĐQT                                                           Hà Nội, ngày    16    tháng  3  năm 2011

                                                                                THÔNG BÁO
                                   VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011


                                  Kính gửi:  CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY

   - Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI . Ngày 10/3/2011 HĐQT họp quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 cụ thể như  sau:
   1- Thời gian:  Vào lúc 08 giờ 00 ngày 29/3/011
   2- Địa điểm:  Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị - VVMI, tổ 26 Thị trấn Đông anh  -  Huyện Đông Anh -  Thành phố Hà Nội.
   3- Nội Dung:
    - Phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2010
    - Thông qua  nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2011.
   4- Thành phần dự đại hội:
   - Các cổ đông là người đại diện trực tiếp quản lý vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần SX&KD vật tư thiết bị - VVMI, thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty.
   - Các cổ đông là thể nhân có ít nhất đủ 300 cổ phần (tương ứng 1% vốn Điều lệ Công ty ) là cổ phần sở hữu và/ hoặc cổ phần đại diện được cổ đông khác ủy quyền.

    Hội đồng quản trị gửi kèm theo thông báo triệu tập này bản danh sách cổ đông dự Đại hội cổ đông  thường niên năm 2011.

   5- Người chủ trì Đại hội: ông  Bùi Trần Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư  thiết bị - VVMI .

    Đề nghị các đơn vị sắp xếp công việc và thông báo cho các cổ đông có tên trong danh sách đi dự Đại hội cổ đông  đầy đủ và đúng giờ ./ .

Nơi nhận                                                                                                   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Tổng G.Đốc TCty CNmỏ Việt Bắc ( thay B/cáo)                                                CHỦ TỊCH
- Các T/viên HĐQT, Ban K.soát
- Các đơn vị, các phòng, các cổ đông dự họp.
- Lưu Vthư,, Hồ sơ Đại hội  ( Qi  65b )


                                                                                                                                 Bùi Trần Đông
                                                                                                                                       ( Đã ký)

 


DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ  ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SX & KD VẬT TƯ THIẾT BỊ - VVMI
Kèm theo Thông báo triệu tập Đại hội số:             /TB – HĐQT ngày  16/3 / 2011

 
Đề nghị xem chi tiết DANH SÁCH CỔ ĐÔNG trong file đính kèm (copy rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet): http://www.mediafire.com/?b59b433pfbb99pq

Tài liệu đính kèm:

Chương trình ĐH (copy rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet): http://www.mediafire.com/?8gn3z7bp1t6udx6

Kiểm điểm của HĐQT 2010(copy rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet): http://www.mediafire.com/?99y8gj7s3pe40b8

Số lượt đọc: 8829 - Cập nhật lần cuối: 04:01 | 21/03/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ