CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CÔNG TY CN MỎ                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT BẮC-VINACO MIN                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ 
XÂY DỰNG-VVMI
Số:  41/TB– HĐQT
                                                                               Đông Anh, ngày 16  tháng 3 năm 2011
 
  
 
                                                                                       THÔNG BÁO
                                         V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
 
Kính gửi: Các cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị họp ngày 15/03/2011
Căn cứ quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được HĐQT Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI thông qua tại Quyết định số:      /QĐ-HĐQT ngày   /3/2011. 
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 như sau:
1. Thời gian: Từ 8h30 ngày 31/3/2011 (thứ năm)
2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty – Tổ 30 thị trấn Đông Anh- Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2010.
- Trình phê duyệt quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2010.
- Một số vấn đề khác
4. Đối tượng tham dự:
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cp đầu tư và xây dựng-VVMI thì các cổ đông của Công ty  đều có quyền tham dự Đại hội.Tuy nhiên thực tế số lương cổ đông của Công ty là rất lớn, số cổ đông là CBCNV trong Công ty phần lớn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất tại các công trường xa trụ sở Công ty và số cá nhân là cổ đông ngoài Công ty có số lượng lớn, trong khi cơ sở vật chất và điều kiện khác phục vụ cho Đại hội có hạn chế như phòng họp chật hẹp, nơi ăn, nghỉ không có …nên việc tổ chức Đại hội toàn thể cổ đông là không thực hiện được. Do vậy Công ty thực hiện theo khoản 2 điều 12 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thì cổ đông đến tham dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và uỷ quyền tối thiểu bằng 300 cổ phần.
Đối với CBCNV đang làm việc tại Công ty, Công ty đề nghị các đơn vị xem xét ủy quyền cho số cổ đông có khả năng và điều kiện tham dự .
5. Đăng ký tham dự Đại hội.
a. Cổ đông dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận có tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
b. Cổ đông ủy quyền cho người đại diện hoặc cổ đông khác đi dự Đại hội, đề nghị gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp.
c. Cổ đông không có nhu cầu đi dự Đại hội đề nghị gửi giấy xác nhận không tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo) về Công ty qua đường bưu điện, fax hoặc gửi trực tiếp. 
Nội dung đăng ký nêu trên gửi về Công ty trước 16h30’ ngày 24/3/2011
Sau thời gian 16h30’ ngày 24/3/2011 mà Công ty không nhận được bất cứ giấy xác nhận hay ủy quyền nào của cổ đông, thì đương nhiên cổ đông đó sẽ được Công ty đưa vào danh sách không tham dự Đại hội và Công ty không có trách nhiệm gửi tài liệu đại hội cho cổ đông.
Địa chỉ liên hệ và gửi giấy xác nhận, giấy ủy quyền:
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng- VVMI
Địa chỉ: Tổ 30- Thị trấn Đông Anh- Huyện Đông Anh- TP Hà Nội 
Điện thoại: 04.3883 2505 – 0978221072  (gặp ông Nguyễn  Văn Thiều)
Fax: 04.3882 0579
Thông báo này gửi trên Websit: Congnghiepmovietbac.com.vn của Tổng công ty CN mỏ Việt Bắc-Vinacomin
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận                                                                        TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
- Như kính gửi UV HĐQT – GIÁM ĐỐC CÔNG TY
- Lưu TCHC, HĐQT            Đã ký
                                                                                    Phạm Tiến Đạt
 
 ------

TỔNG CÔNG TY CN MỎ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT BẮC-VINACOMIN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
XÂY DỰNG- VVMI   
Số: 40/QĐ-HĐQT
                                                                                                     Đông Anh, ngày  16 tháng 3 năm 2011

                                                                            QUYẾT ĐỊNH 
                      Về việc ban hành Quy chế Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


                                   HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG-VVMI

      Căn cứ Quyết định số 08/2000 QĐ - BCN Ngày 23/01/2000 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc chuyển Xí nghiệp xây dựng công nghiệp và dân dụng Hà Nội thành Công ty cổ phần Xây lắp Đông Anh nay là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI;
     Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng – VVMI;
     Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư và xây dựng-VVMI họp ngày 15/3/2011,

                                                                             QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Ban hành kèm theo quyết định này “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011” trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy quản lý điều hành và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng - VVMI căn cứ quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
-Nh­ư điều 3
-L­ưu TCHC                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                           CHỦ TỊCH
                                                                                                                               Đã ký

                                                                                                                        Trần Hải Bình     

----------
                                                                          QUY CHẾ
                                 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
                                                  Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI
                               Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-HĐQT ngày     /3/20111

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoán XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI.
Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI ban hành Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ thường niên năm 2011 như sau:

                                                                           Chương I
                                                            NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Quy chế này quy định thể thức tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI và quyền, nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội.
2. Các cổ đông tham dự đại hội phải có số cổ phần sở hữu và đại diện tối thiểu là 300 cổ phần.
3. Các cổ đông của Công ty và các đối tượng tham dự đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.
Điều 2. Quyền của các cổ đông khi tham dự đại hội
1. Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự đại hội và được phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề được ghi trong nội dung chương trình của đại hội.
2. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông được uỷ quyền được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời họp kèm theo dự thảo điều lệ, quy chế đại hội, chương trình đại hội để nghiên cứu và góp ý trước bằng văn bản cho Ban tổ chức đại hội để tổng hợp, hoặc để thảo luận trực tiếp tại đại hội.
3. Được phát thẻ biểu quyết với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đăng ký sở hữu hoặc đại diện (thẻ biểu quyết của đại biểu cổ đông được ghi là 300 cổ phần, tức là cổ đông đó có 300 phiếu biểu quyết).
4. Cổ đông được Ban tổ chức đại hội gửi giấy mời đến dự đại hội muộn có quyền được đăng ký vào dự ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội; nhưng không có quyền tham gia và biểu quyết về những nội dung đã được đại hội thông qua trước đó khi cổ đông chưa có mặt (hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng).
Điều 3. Nghĩa vụ của các cổ đông đại diện cổ đông được uỷ quyền hợp lệ khi tham dự đại hội
1. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
2. Tôn trọng quyền điều hành của Chủ toạ đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
3. Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự  đại hội.
4. Mang theo giấy mời họp kèm theo giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền) và giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu), trình cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu.
1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và niêm yết tại nơi diễn ra đại hội.
- Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
- Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
- Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- Phát thẻ biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ và Thư ký đại hội
1. Chủ toạ đại hội:
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ toạ  đại hội.
1.2. Chủ toạ đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:
a) Điều khiển đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
b) Quyết định các vấn đề trình tự, thủ tục của đại hội hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của đại hội.
c) Có quyền trì hoãn đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của đại hội.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Thư ký đại hội do Chủ toạ giới thiệu để Đại hội thông qua. Thư ký có nhiệm vụ giúp việc Chủ toạ điều hành đại hội, ghi chép và đọc biên bản, nghị quyết đại hội.

                                                                             Chương II
                                                        TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành đại hội
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được mời họp khi quyết định triệu tập đại hội (theo quy định tại Điều 17 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI).
Điều 7. Trình tự tiến hành đại hội
Đại hội diễn ra theo trình tự và bao gồm các nội dung sau đây:
a) Làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông dự đại hội.
b) Công tác chuẩn bị và khai mạc.
c) Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
d) Giới thiệu chủ toạ đại hội, thông qua danh sách thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu.
đ) Thông qua chương trình nghị sự của đại hội.
e) Thảo luận và thông qua tình hình SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD và tình hình tài chính năm 2010
- Báo cáo thực hiện năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011 của HĐQT Công ty.
- Trình phê duyệt quyết toán tài chính và phân chia lợi nhuận năm 2010
g) Thông qua biên bản, nghị quyết đại hội và bế mạc đại hội.
2.2. Hình thức biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội.
a) Việc biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình đại hội đều thực hiện theo hình thức biểu quyết bằng phiếu. Quyết  định của đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận;
Điều 8. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành
1. Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 6 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

                                                                              Chương III
                                                                  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng- VVMI./.
 
 
                                                                                                                                  TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                                              CHỦ TỊCH          
                                                                                                                                                    Đã ký            

                                                                                                                                              Trần Hải Bình     
 

 -----------

TÀI LIỆU KÈM THEO

Mẫu GIẤY ỦY QUYỀN (copy rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet): http://www.mediafire.com/?wgmvl7ut53iq3ce

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY (copy rồi dán vào thanh địa chỉ trình duyệt Internet): http://www.mediafire.com/?ke7qz4212mv9cdn

Số lượt đọc: 7355 - Cập nhật lần cuối: 03:35 | 21/03/2011
Về trang trước Bản in Gửi mail Trang chủ